| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Projekt “Union and National Capacity Building 4 IntegraTED Surveillance” – UNITED4Surveillance

O PROJEKCIE/ABOUT PROJECT

UNITED4Surveillance to projekt finansowany z Programu UE dla Zdrowia na lata 2021-2027 (EU4Health), w który zaangażowanych jest ponad 40 instytucji z różnych krajów Europy. Projekt (Joint Action*) rozpoczął się w styczniu 2023 roku i będzie realizowany do 31 grudnia 2025 roku. Koordynatorem projektu jest holenderski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM), a Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH – PIB) jest jednym z uczestników projektu.

UNITED4Surveillance is an EU4Health project with over 40 partners from all across Europe. This Joint Action started in January 2023 and will run until 31 December 2025. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) is coordinating this project and the National Institute of Public Health NIH – NRI (NIZP PZH – PIB) is a member of project’s consortium.

*Joint Actions (JA) to jeden z instrumentów finansowych w ramach programu EU4Health na lata 2021–2027. JA są współtworzone i współfinansowane przez państwa członkowskie i UE w celu realizacji konkretnych celów w ramach programu EU4HEALTH. Oczekuje się, że JA będą przyczyniać się do rozwiązania problemów na szczeblu europejskim i będą miały większy wpływ niż działania na poziomie poszczególnych krajów członkowskich. JA są zazwyczaj współfinansowane albo przez właściwe organy odpowiedzialne za zdrowie (np. ministerstwa zdrowia) w państwach członkowskich/w państwach trzecich uczestniczących w programie, albo przez inne instytucje sektora publicznego wskazane przez ministerstwo zdrowia. JA angażują zwykle większość członków UE i muszą być związane z istniejącymi politykami UE w dziedzinie zdrowia publicznego. JA nie mogą powielać działań, podejmowanych na poziomie państw członkowskich.

*Joint Actions are a funding instrument under the EU4Health Programme 2021-2027. They are designed and financed by Member State authorities and the EU to address specific priorities under the EU4Health Programme. Joint Actions have a clear EU added value – they are expected to contribute to solving problems at the European level, and to have a greater impact than single national activities, especially at policy making level. They are co-financed either by competent authorities that are responsible for health in the Member States (e.g. Health Ministries) or in the third countries participating in the Programme, or by public sector bodies and non-governmental bodies mandated by those competent authorities. Joint Actions involve on average 25 partners, depending on the scope of the action, must be related to the existing EU policies in the field of public health and in other policy fields and must not duplicate actions that can be taken at Member State level.

CELE PROJEKTU/GOALS

Światowy kryzys wywołany pandemią COVID-19 ujawnił pilną potrzebę podniesienia gotowości w zakresie zdrowia publicznego i wzmocnienia zdolności do reagowania na tego typu zagrożenia na szczeblu ogólnoeuropejskim. United4Surveillance przyczyni się do zwiększenia gotowości reakcji UE na podobne zagrożenia dla zdrowia publicznego, przyczyniając się do implementacji nowego rozporządzenia UE w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia (2022/2371). Projekt będzie również wspierać wdrażanie przyjętej przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) strategii na lata 2021–2027. W ramach projektu United4Surveillance nacisk zostanie położony na integrację istniejących i nowych źródeł danych w celu osiągnięcia bardziej kompleksowego nadzoru, zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych w ramach UE/EOG. W ten sposób projekt przyczyni się do zwiększenia zdolności nadzoru w Europie i poza nią, działając także na rzecz poprawy globalnego bezpieczeństwa  w zakresie zdrowia publicznego.

Ogólnym celem projektu jest promowanie integracji systemów nadzoru na poziomie UE poprzez wspieranie ulepszeń w krajowych systemach nadzoru. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez określenie wytycznych dotyczących sposobu integracji różnych cyfrowych źródeł i baz danych epidemiologiczych. W ramach projektu UNITED4Surveillance prowadzone będą działania na rzecz wdrożenia zintegrowanego nadzoru na szczeblu państw członkowskich i Unii, w tym 1) analiza istniejących luk i potrzeb 2) ujednolicenie istniejących polityk krajowych i międzynarodowych 3) realizacja projektów pilotażowych 4) identyfikacja i upowszechnienie najlepszych praktyk oraz 5) wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami oraz podnoszenie kompetencji.

The global crisis generated by the COVID-19 outbreak has revealed an urgent need for improvement in public health preparedness and pandemic response at the European level. UNITED4Surveillance will contribute to implementation of the new Health Security framework under the EU regulation on serious cross-border threats to health (2022/2371). This Joint Action will also support implementation of the long-term strategic framework for the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) in 2021–2027. The focus will be on integrating existing and new data sources for more comprehensive EU/EEA infectious disease surveillance, prevention and control. In doing so, UNITED4Surveillance will contribute to surveillance capacity-building within Europe and beyond, working to improve global health security.

Our general objective is to promote the integration of surveillance systems at the EU level by supporting improvements in national surveillance systems. This will be achieved by defining guidelines for integrating different sources of electronic health data and digital registers/databases. UNITED4Surveillance will propose a Roadmap to implement integrated surveillance at the European Member State and Union level which will 1) analyse gaps and needs, 2) integrate national and international policies, 3) identify promising approaches and conduct pilots, 4) disseminate best practices and 5) share experiences and knowledge through capacity-building.

KONSORCJUM/CONSORTIUM

W skład konsorcjum UNITED4Surveillance wchodzą przedstawiciele 41 instytucji z 25 krajów Europy, skupiających ekspertów w zakresie m.in. zdrowia publicznego, mikrobiologii, epidemiologii i data science. Instytucje wchodzące w skład konsorcjum obejmują swoim działaniem szerokie spektrum dziedzin – od zdrowia publicznego, przez ochronę zdrowia zwierząt, aż po bezpieczeństwa środowiskowego tworząc silną sieć zintegrowanego nadzoru w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i ich kontroli.

Representing 25 countries (and 41 institutes) in Europe, UNITED4Surveillance gathers expertise in public health, (clinical) microbiology, epidemiology and data science. Its efforts extend across the domains of public health, animal health and environmental health, thus creating a strong network of integrated surveillance for infectious disease prevention and control.

ROLA NIZP PZH – PIB/ROLE OF NIPH NIH – NRI

NIZP PZH – PIB aktywnie uczestniczy w realizacji dwóch części projektu tj. WP2 Outbreak detection i WP3 Hospital surveillance. Instytut jest także zaangażowany w działania związane z upowszechnianiem wyników projektu, jego ewaluacją i zapewnianiem trwałości (WP5 Evaluation, WP6 Dissemination i WP7 Sustainability). Projekt jest koordynowany przez Centrum Kontroli Chorób Zakaźnych RIVM, a koordynatorami po stronie RIVM są dr Eelco Franz i Nika Ritsema.

NIPH NIH – NRI is actively contributing to two work packages (WP2 Outbreak detection and WP3 Hospital surveillance) and also participating in technical WPs (WP5 Evaluation, WP6 Dissemination and WP7 Sustainability). The project is coordinated by the RIVM’s Centre for Infectious Disease Control (Dr Eelco Franz and Nika Ritsema) is coordinating this Joint Action. 

FINANSOWANIE/FUNDING

Projekt United4Surveillance jest finansowany z Programu dla Zdrowia (EU4Health). Numer ID projektu to 101102070.

Więcej informacji na stronie projektu: https://united4surveillance.eu/  

United4Surveillance is funded under EU4Health Programme (EU4H), project ID 101102070.

For more information please look up the project’s web site https://united4surveillance.eu/  

 

Skip to content