| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Specjalista ds. elektrycznych w Dziale Inwestycji

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 26 lipca 2022 r.  o wolnym stanowisku specjalisty ds. elektrycznych w Dziale Inwestycji 

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy / czas zadaniowy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. 

I. Zakres zadań

 • Sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego;
 • Sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla robót budowlanych;
 • Sprawdzanie kosztorysów ofertowych składanych przez wykonawców zewnętrznych;
 • Opiniowanie i przygotowywanie wytycznych wielobranżowych koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych;
 • Reprezentowanie Instytutu w kontaktach z przedstawicielami firm świadczących usługi na rzecz Instytutu;
 • Zlecanie i opiniowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie branży instalacji elektrycznych,
 • Opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia, projektów umów, kosztorysowanie, szacowanie wartości zamówienia oraz innych niezbędnych dokumentów dotyczących przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień w zakresie branży instalacji elektrycznych;
 • Realizowanie spraw technicznych i formalnych inwestycji i remontów w fazie przygotowania oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
 • Nadzór nad realizowanymi zadaniami w zakresie branży instalacji elektrycznej, ich zgodności rzeczowej, finansowej i terminowej z planami inwestycyjnymi, dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę oraz obowiązującym prawem i sztuką budowlaną;
 • Udział w organizacji i odbiorach, kompletowanie niezbędnych dokumentów w zakresie branży instalacji elektrycznych;
 • Merytoryczna i formalna kontrola faktur, rozliczanie budowy i kompletowanie dokumentów.

II. Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • Doświadczenie na stanowisku Inspektora Nadzoru lub Kierownik Robót Elektrycznych min. 3 lata w nadzorze po stronie Inwestora lub Generalnego Wykonawcy;
 •  Uprawnienia w specjalności elektrycznej do kierowania i nadzorowania bez ograniczeń;
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
 • Praktyczna znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami  budowlanymi;
 • Biegła znajomość MSOffice;
 • Umiejętności posługiwania się programami typu AutoCad i programami kosztorysowymi.

III. Dodatkowym atutem będą

 • Podwójne uprawnienia wykonawcze pełne bez ograniczeń;
 • Uprawnienia projektowe;
 • Znajomość koncepcji BIM (ang. Building Information Modeling);
 • Odporność na stres;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl
w terminie do 02.08.2022 r.; z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. elektrycznych w Dziale Inwestycji”. 

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24,
  00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
  w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content