| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Specjalista inżynieryjno-techniczny do Działu Sterylizatorni z Pożywkarnią w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB z dnia 28.09.2021 r. o wolnym stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego do Działu Sterylizatorni z Pożywkarnią w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – PIB 

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy od października 2021 r. do grudnia 2025 r.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa 

I. Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. Wykonywanie czynności wynikających z działalności usługowej Działu Sterylizacji i Pożywek, w tym przygotowywanie podłoży mikrobiologicznych, buforów, płynów, zgodnie z procedurami, instrukcjami i ogólnymi zasadami.
 2. Przyjmowanie i przegląd zleceń na wykonanie pożywek, buforów i prace usługowe wykonywane w Dziale.
 3. Wykonywanie czynności związanych z obsługą i utrzymaniem sprawności wyposażenia pomiarowego i pomocniczego.
 4. Prowadzenie zapisów dotyczących pracy i działania wyposażenia.
 5. Sporządzanie raportów i protokołów z wykonywanych prac.
 6. Uzupełnianie dokumentacji systemowej w Dziale Sterylizatornia z Pożywkarnią, w tym m. in. spisów odczynników, harmonogramów sprawdzeń wyposażenia.
 7. Monitorowanie warunków środowiska i skuteczności procesów sterylizacji.
 8. Uczestniczenie w szkoleniach w zakresie obsługi wyposażenia, technik i metod badawczych oraz systemu zarządzania dotyczącego jakości
 9. Wykonywanie czynności powierzonych przez Kierownika Działu w zakresie zadań i kompetencji Działu Sterylizatorni z Pożywkarnią.
 10. Współpraca z pracownikami Działu oraz pracownikami innych komórek w NIZP PZH-PIB w ramach działalności Działu Sterylizatorni z Pożywkarnią
 11. Gotowość do rozpoczynania pracy od godziny 7:00

II. Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 1. Posiadać wykształcenie wyższe min. I stopnia (preferowane z zakresu mikrobiologii, biologii, biotechnologii, analityki medycznej lub pokrewne),
 2. Posiadać doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 3. Posiadać znajomość odczynników chemicznych, podłóż sypkich, barwników,
 4. Wykazywać się dużą dokładnością, odpowiedzialnością, cierpliwością, samodzielnością,
 5. Posiadać umiejętność pracy w zespole, rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 6. Posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, dobrze rozwinięte umiejętności analizowania, przewidywania i rozwiązywania problemów,
 7. Posiadać znajomość obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych,
 8. Posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie etykiet zamieszczonych na produktach medycznych.
 9. Być zaangażowanym i otwartym na nowe zadania.

III. Dodatkowym atutem będą:

 1. Doświadczenie w przygotowywaniu podłoży mikrobiologicznych, buforów, pożywek.
 2. Doświadczenie w prowadzeniu kontroli jakości podłóż mikrobiologicznych.
 3. Doświadczenie i uprawnienia do przeprowadzania procesu sterylizacji.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys zawodowy (CV)
 2. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia (jeśli są).

Własnoręcznie podpisane oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Dziale Sterylizatornia z Pożywkarnią w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – PIB, ogłoszonego XX.09.2021 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 12.10.2021 r., z dopiskiem „konkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego do Działu Sterylizatorni z Pożywkarnią w NIZP PZH – PIB”

VII. Zasady organizacji konkursu

 • Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:
  • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  • II etap – rozmowa rekrutacyjna w trybie zdalnym

VIII. Unieważnienie konkursu

 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informujemy, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

 

Skip to content