| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Starszy/główny specjalista ds. programowania w NIZP PZH – PIB

 OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 24 listopada 2023 r. o 2 wolnych stanowiskach starszy/główny specjalista ds. programowania w NIZP PZH – PIB

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa
Wymiar etatu: pełny etat 

I. Zakres zadań

  • Modyfikacja kodów źródłowych aplikacji CDO 
  • Zmiana autoryzacji FrontEnd (Angular) 
  • Zmiana autoryzacji BackEnd (Java) 
  • Rozszerzenie modelu danych o informacje przekazywane z Węzła Krajowego 
  • Wprowadzenie nowego identyfikatora użytkownika UUID
  • Automatyczna aktualizacja danych personalnych użytkownika (np.: imię/nazwisko/inne) jeśli dostępne 
  • Wykrywanie kont duplikatów 
  • Mechanizm blokowania zakładania kont duplikatów 
  • Mechanizm wymuszania logowania poprzez Węzeł Krajowy 
  • Wyświetlanie dodatkowych informacji o użytkowniku pracownikowi NIZP PZH-PIB 
  • Integracja poprzez serwer autoryzacyjny KeyCloak 
  • Konfiguracja dodatkowego providera IDP – Węzeł Krajowy 
  • Implementacja Custom User Provider (dostęp do aktualnej bazy użytkowników CDO) 
  • Uzupełnianie dodatkowych informacji o użytkowniku w bazie danych CDO (po pomyślnej autoryzacji) 

II. Wymagania konieczne

  • Bardzo dobra znajomość języka JAVA, a w tym:
   – Znajomość Java w wersji 1.8 – 19
   – Znajomość wzorców projektowych, MVC,
   – Maven, Gradle,
   – Hibernate, EclipseLink,, Liquibase
   – Spring, SpringBoot, SpringMVC SpringSecurity,
   – JSP, JSF, Primefaces
   – WebServices, Restful, Microservices,
   – JUnit, Mockito, Powermock,
   – Jackson, Apache Camel,
   – Tomcat, Glassfish
   – Yourkit lub JProfiler,
  • Znajomość technologii WEB, a w szczególności:
   – AngularJS, Angular,
   – HTML, HTML 5,
   – Javascript, JQuery, 
   – CSS, W3CSS, Bootstrap, Responsive web design (RWD),
   – XHTML, 
   – XSD, XML,
   – Ajax, JSON,
   – js,
  • Zaawansowana znajomość SQL, a w tym:
   – Oracle 11g, 12c,
   – PostgreSQL(v12 i wyżej),
   – MySQL,
   – HSQL,
  • Inne wymagane:
   – Docker, Docker Swarm, Docker Compose
   – Bardzo dobra znajomość powłoki systemów Linux,
   – Znajomość dystrybucji Debian, Centos, Ubuntu systemu Linux,
   – Wirtualizacja (Virtualbox, KVM, Vmware),
   – Bardzo dobra znajomość SVN, GIT, Jenkins,
   – Znajomość metodologii Scrum oraz Prince 2,
   – Umiejętność samodzielnego skonfigurowania i uruchomienia środowiska – Maven, Eclipse/Netbeans/Intelij, baza danych, Docker
   – Minimum 10 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku programista JAVA,
   – Praca przy realizacji dużych projektów, zdefiniowanych przez:
   – Obsługa minimum 200+ tabel danych
   – Minimum 500 000 linii kodu

III. Dodatkowym atutem będą:

 • Uczestnictwo w projektach o wartości minimum 5 000 000 PLN.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz życiorys (curriculum vitae (CV)).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl  w terminie do 22.12.2023 r.; z dopiskiem „Konkurs na stanowisko starszego/głównego specjalisty ds. programowania NIZP PZH-PIB”.

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

 

Skip to content