| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla konkursu : POPC.02.03.01-IP.01-00-001/15

NIZP-PZH zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla konkursu : POPC.02.03.01-IP.01-00-001/15; II oś priorytetowa: E-administracja i otwarty rząd; Działanie 2.3: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

oferty  w zakresie przygotowania  dokumentacji  aplikacyjnej w szczególności:

  • Studium Wykonalności opracowane zgodnie z Zaleceniami dotyczącymi struktury i zakresu studium wykonalności (dokument dostępny na stronie internetowej konkursu),
  • Wniosek o dofinansowanie projektu przekazany w formie dokumentu edytowalnego (Word)
  • Załączniki w formie oświadczeń (na podstawie danych i dokumentów przekazanych przez Zamawiającego).
  • Pełnienie nadzoru nad gromadzeniem przez Wnioskodawcę załączników stanowiących element dokumentacji aplikacyjnej innych niż oświadczenia, o których mowa wyżej,
  • Pełnienie nadzoru nad wprowadzeniem danych i dokumentów do dedykowanej aplikacji informatycznej,
  • Opracowanie koncepcji w zakresie teleinformatycznym, w tym dokonanie identyfikacji zakresu rzeczowo-finansowego oraz niezbędnej charakterystyki przedmiotu projektu w warstwie technicznej i informatycznej (w tym spełniania właściwych norm/wymogów prawnych dla systemów IT) w zakresie niezbędnym do przygotowania poprawnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach przedmiotowego konkursu,
  • Bezpłatne wsparcie Zamawiającego w zakresie składania wszelkich wyjaśnień związanych z projektem na etapie oceny formalnej i merytorycznej oraz w procedurze odwoławczej, jeśli zaszłaby taka konieczność.

 

Prosimy składać na adres krachuta@pzh.gov.pl do 16.11.2015r. do godz 15.30.

Skip to content