| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 05.03.2021 r. o wolnym stanowisku koordynatora do współpracy z podmiotami zewnętrznymi biorącymi udział w realizacji działań w projekcie „Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19: OBSER-CO” w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny

Etat w niepełnym wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu od marca 2021 r. do lutego 2022 r.

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa

I.      Zakres zadań:

 • Koordynacja działań realizowanych przez podmioty zewnętrzne w ramach projektu: „Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19: OBSER-CO”, w tym:
  • Opracowanie szczegółowych protokołów z realizatorami wyłonionymi w trakcie postępowania (w tym udział w szkoleniach dla realizatorów);
  • Opracowanie sposobu monitorowania realizacji zadań przez podmioty zewnętrzne, w tym określenie punktów krytycznych oraz sposobu działań zaradczych w przypadku identyfikacji trudności;
  • Monitorowanie realizacji zadań przez firmy zewnętrzne;
  • Ścisła współpraca z wykonawcami w trakcie realizacji projektu;
  • Bieżąca analiza danych spływających w trakcie realizacji projektu;
  • Zebranie sprawozdań i innych danych niezbędnych do przygotowania raportów z realizacji zadań w ramach projektu;
  • Udział w opracowaniu raportów;
  • Udział w przygotowywaniu informacji na stronę internetową dedykowaną projektowi.

II.     Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe w obszarze nauk: społecznych, medycznych lub pokrewnych (zdrowie publiczne, biologia, itp.), matematyczno-statystycznych, lub ekonomicznych;
 •  Doświadczenie  w pracy związanej z realizacją projektów/badań opartych na pozyskiwaniu danych ankietowych od grup osób o dużej liczebności (np. metodą CATI/CAWI);
 • Sprawna obsługa komputera, w szczególności zaawansowane posługiwanie się pakietem Microsoft Office (przede wszystkim Excel,  Power Point, Word);
 • Umiejętność pracy w zespole i dobre zdolności komunikacji interpersonalnej;
 • Umiejętność pracy w warunkach stresu, presji czasowej;
 • Umiejętność pozyskiwania informacji/danych z różnych źródeł, w tym internetowych przy użyciu różnych narzędzi;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • znajomość pakietu MS Office.

III. Dodatkowym atutem będą:

 • Doświadczenie  w pracy związanej z realizacją projektów/badań opartych na pozyskiwaniu danych ankietowych od grup osób o dużej liczebności (np. metodą CATI/CAWI) zarówno po stronie realizatora badania jak i zamawiającego;
 • Znajomość programów statystycznych (np. SPSS, STATA, R, itd.);
 • Udokumentowane osiągnięcia naukowe lub związane z popularyzacją wiedzy.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl
w terminie do 12.03.2021 r;

„konkurs na stanowisko koordynatora w projekcie „Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19: OBSER-CO” w NIZP-PZH”

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

 • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • II etap – rozmowa rekrutacyjna w trybie zdalnym.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informujemy, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
  a. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
  c. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X.  Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content