| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Projekt „Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski”.

Projekt „Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski” realizowany jest przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, zgodnie z umową nr UDA-POWR.05.01.00-00-0012/19/1094/2019/826, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowany okres realizacji projektu: 15.09.2019 r. – 30.09.2023 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa (00-791), ul. Chocimska 24; tel. (22) 54-21-400; fax. (22) 849-74-84

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej określonej w programie polityki zdrowotnej, która obejmuje ogólnopolskie działania edukacyjne dot. promocji zdrowia i udziału w badaniach profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania WZW B i C, a także realizację szkoleń dla lekarzy POZ oraz koordynatorów pacjentów i realizację zadań związanych z monitoringiem i ewaluacją programu.

Opis projektu: W ramach projektu kierowane będą informacje o celach programu i zachęcające do udziału w nim osoby, u których występują czynniki ryzyka PWZW. Zostanie przygotowana i przeprowadzona ogólnopolska akcja informacyjna z wykorzystaniem strony internetowej. Przygotowane będą ulotki i ogłoszenia. Wybrani zostaną działający w mediach społecznościowych kreatorzy przekazu posiadający udokumentowaną, liczną grupę odbiorców. W zakresie akcji edukacyjno-informacyjnej przewidziano: ogólnopolską akcję informacyjną w mediach konwencjonalnych, regionalną akcję informacyjną w prasie lokalnej i w formie ogłoszeń, ogólnopolską akcję informacyjną o programie  i problemie PWZW oraz HCC w Internecie i mediach społecznościowych. W zakresie edukacji i szkoleń przewidziano: edukację lekarzy POZ w zakresie problemu PWZW, innych czynników ryzyka HCC i sposobie realizacji programu, szkolenia dla koordynatorów pacjenta w zakresie problemu PWZW i sposobie realizacji programu. Zadania te mają bezpośrednie przełożenie na świadczenia zdrowotne udzielane w programie. Przygotowane zostaną materiały szkoleniowe udostępniane w formie e-learningu, elektronicznie. Dostęp do szkoleń będzie nieograniczony dla lekarzy. Materiały dot. Realizacji programu przeznaczone dla wykonawców, będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym. Szkolenia dla koordynatorów pacjenta będą obejmować również zakres obowiązków i opis współpracy z pacjentem, prawa pacjenta, etykę pracy, bezpieczeństwo danych osobowych i skutki nieprzestrzegania prawa. Projekt wykorzysta materiały Projektu KIK/35 Zapobieganie zakażeniom HCV i platformę e-learningową Projektodawcy. 

Strona internetowa projektu: www.watrobanieboli.pzh.gov.pl

Wartość projektu: 4 324 441,00 PLN

Skip to content