| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO

  1. administratorem danych osobowych Uczestników  badania  jest Narodowy  Instytut  Zdrowia  Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH – PIB) z siedzibą w: ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa;
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@pzh.gov.pl;
  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 7) RODO w celu wzięcie udziału w „Ogólnopolskim Badaniu Seroepidemiologicznym połączonym z badaniem diagnostycznym COVID19: OBSER-CO-2”oraz art. 6 ust. 1 lit. e) w zw. z art. 9 ust. 2 lit i) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  w  dziedzinie  zdrowia  publicznego, polegającego na przeprowadzeniu ww. badania;
  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, w szczególności Ministerstwu Zdrowia, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę  w  związku  z  organizacją  i  realizacją „Ogólnopolskiego  Badania Seroepidemiologicznego połączonego z badaniem diagnostycznym COVID-19: OBSER-CO-2”;
  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;

Zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji „Ogólnopolskiego  Badania Seroepidemiologicznego połączonego z badaniem diagnostycznym COVID-19: OBSER-CO-2” oraz  prowadzenia analizy jego efektywności, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania  z uwagi na dochodzenie roszczeń;
  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a  także  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  prawo  do przeniesienia danych, prawo do usunięcia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  3. podanie danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niezbędne  do  realizacji    celów, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie danych  (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
  4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Skip to content