| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Małgorzata Stępień

Lekarz zatrudniona w Zakładzie Epidemiologii NIZP-PZH od 2009 roku.

Od początku pracy w NIZP-PZH zaangażowana w działania związane z epidemiologią i poprawą nadzoru nad HBV, HCV oraz malarią.

Uczestniczyła w realizacji projektów dotyczących epidemiologii chorób przenoszonych drogą krwi oraz nadzoru nad tymi chorobami.

Jest autorką wielu publikacji naukowych, pełni również obowiązki zastępcy Redaktora Przeglądu Epidemiologicznego.

Prof. dr hab. Waldemar Rastawicki

Absolwent wydziału weterynaryjnego SGGW-AR (1988 r.). Posiada specjalizację z zakresu zdrowia publicznego oraz z mikrobiologii medycznej. Jest Kierownikiem Pracowni Serologicznej Diagnostyki Zakażeń Bakteryjnych Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych.

Głównym, aplikacyjnym kierunkiem badań naukowych prof. Rastawickiego jest zastosowanie testów serologicznych opartych na nowych, wysoce swoistych antygenach opracowanych we własnym zakresie do diagnostyki wybranych zakażeń u ludzi. 

Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

Dr hab. n. med. Katarzyna Pancer

Mikrobiolog, wirusolog w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Wirusologii i Kierownika Laboratorium BSL3. 
Zajmuje się opracowywaniem metod i procedur diagnostycznych, dzięki którym możliwe jest wykrycie zakażeń patogenami wysoce niebezpiecznymi (m.in. wirusem Ebola, Marburg, Denga i innych wywołujących tzw. gorączki krwotoczne) oraz innych nowo pojawiających się wirusów, mogących stanowić istotne zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka (np. koronawirusy SARS-CoV-2, MERS i SARS czy enterowirus D-68). 

W ramach pracy naukowej w Zakładzie Wirusologii zajmuje się wykrywaniem, identyfikacją oraz różnicowaniem patogenów wywołujących zakażenia wirusowe dróg oddechowych człowieka oraz przenoszone przez wektory takie jak kleszcze oraz komary. 

Członek grup roboczych skupiających ekspertów europejskich: 

  • EVD-LabNet (dot. wirusowych zakażeń groźnych dla zdrowia, w tym wirusa Ebola oraz SARS-CoV-2 i MERS-HCoV, członek tzw. „Core-group”),
  • Joint WHO Europe/ECDC Laboratory Network (grupy ekspertów pod egidą ECDC oraz WHO w zakresie zwalczania pandemii COVID-19)
  • grup roboczych ECDC powoływanych w celu monitorowania aktywności nowo pojawiających się wirusów np. wirusa D-68 (enterowirusa wywołującego ciężkie zapalenia płuc).

W ramach OBSER-CO odpowiada za potwierdzanie obecności przeciwciał neutralizujących SARS-CoV-2 w surowicach. Także kierownik projektu “TBE seroprevalence study in Poland”.

Skip to content