| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Raport: Rozszerzony panel badań laboratoryjnych w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową, w których nie określono czynnika etiologicznego w ramach rutynowo wykonywanych badań laboratoryjnych w różnych regionach kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym projekt „Rozszerzony panel badań laboratoryjnych w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową, w których nie określono czynnika etiologicznego w ramach rutynowo wykonywanych badań laboratoryjnych w różnych regionach kraju” zrealizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia – zadanie 1 umowa nr 6/4/3/NPZ/2018/1094/120).

Raport ma charakter merytoryczny i przedstawia, założenia projektu, poszczególne etapy jego realizacji, wyniki, wnioski oraz algorytmy postępowania ułatwiające klasyfikację ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową jako ogniska o określonej lub nieokreślonej etiologii.

Projekt był realizowany w latach 2017-2020 i obejmował min. przeprowadzenie badań próbek materiału klinicznego od ludzi oraz próbek żywności z użyciem poszerzonego panelu badań w kierunku patogenów pokarmowych. Próbki pochodziły z ognisk pokarmowych, w których nie określono czynnika etiologicznego w trakcie rutynowego dochodzenia epidemiologicznego.

Projekt miał na celu:

  • zidentyfikowanie możliwych przyczyn niepowodzeń w ustalaniu etiologii ogniska podczas dochodzeń epidemiologicznych,
  • poszerzenie wiedzy pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie niektórych aspektów prowadzenia dochodzeń w ogniskach,
  • zmniejszenie liczby oraz odsetka ognisk z nieokreślonym czynnikiem etiologicznym a także wypracowanie zaleceń zwiększających prawdopodobieństwo określenia etiologii.
Skip to content