| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Główny Specjalista Inżynieryjno-Techniczny w Zakładzie Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności w NIZP PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 18.03.2024 r. o wolnym stanowisku Głównego Specjalisty Inżynieryjno-Technicznego w Zakładzie Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności w NIZP PZH – PIB

Etat – pełen wymiar czasu pracy, zadaniowy tryb pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. 

I. Zakres zadań:

 • przegląd najnowszej literatury w zakresie metod badań ilościowych prowadzonych przez NIZP-PZH-PIB;
 • analiza dostępnych narzędzi w obszarze zbierania danych;
 • porównanie dostępnych metod zbierania danych w zakresie jakości pozyskiwanych danych, wykonalności w warunkach polskich oraz kosztów wdrożenia i utrzymywania;
 • projektowanie i współprojektowanie badań w zakresie definicji populacji badanej, struktury i schematu doboru próby, procedur kontroli jakości danych;
 • udział w projektowaniu kwestionariuszy badawczych;
 • opracowanie planów i harmonogramów projektów badawczych;
 • udział w przygotowywaniu konkursów ofert na wykonawców badań ilościowych;
 • przygotowanie dokumentacji badawczej opisującej prowadzone projekty;
 • udział w odbiorze wyników badań od podwykonawców;
 • analiza danych pozyskanych w badaniach;
 • przygotowywanie opracowań wyników oraz prezentacji wewnętrznych;
 • udział w warsztatach i spotkaniach wewnętrznych NIZP-PZH-PIB;
 • udział w przygotowywaniu publikacji planowanych przez NIZP PZH-PIB. 

II. Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie socjologii lub ekonometrii lub badania rynku;
 • co najmniej 10 lat doświadczenia w projektowaniu i realizacji badań realizowanych w populacji ogólnopolskiej w zakresie zdrowia, stylu życia, spożycia żywności, postaw;
 • znajomość języka angielskiego;
 • udział w roli badacza w projektowaniu i wdrożeniu przynajmniej 20 projektów badawczych odnoszących się do ochrony zdrowia, o charakterze ogólnopolskim;
 • udział w projektowaniu i wdrożeniu projektów wykorzystujących cyfrowe metody zbierania danych;
 • wysoka biegłość w Excel, SPSS lub innym pakiecie statystycznym;
 • biegła znajomość pakietu MSOffice. 

III. Dodatkowym atutem będą:

 • udokumentowane doświadczenie w analityce sektora ochrony zdrowia w instytucjach publicznych lub komercyjnych;
 • doświadczenie w wykorzystaniu wyników badań jakościowych;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • udział w projektach analitycznych w obszarze zdrowia publicznego będzie dodatkowym atutem.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • curriculum vitae (CV).
 • kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy.
 • oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • umowę o pracę na czas określony do 31.12.2024 z możliwością przedłużenia zatrudnienia w przyszłości;
 • umowę o pracę w zadaniowym trybie pracy;
 • stabilność i płynność finansową pracodawcy;
 • wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji;
 • pakiet socjalny (niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach, karta MultiSport, dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalne, do wypoczynku);
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń na życie;
 • przyjazną atmosferę pracy opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą;
 • dogodną lokalizację w centrum Warszawy.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 29.03.2024  r. z dopiskiem

„Konkurs na stanowisko Głównego Specjalisty Inżynieryjno-Technicznego w Zakładzie Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności w NIZP PZH – PIB. 

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna – zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP PZH – PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content