| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

W dniu 05 listopada 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Zagrożenia dla zdrowia ludzi w perspektywie zmian klimatycznych” zorganizowana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w ramach projektu „Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian”. Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Konferencja została poświęcona związkom zdrowia z uwarunkowaniami klimatycznymi i była wydarzeniem komplementarnym z kongresem „Szczyt Zdrowia 2019”.

Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy o zmianach klimatycznych oraz podniesienie świadomości o istniejących i nowych zagrożeniach zdrowotnych związanych z tymi zmianami. Problematyka prezentowanych wykładów koncentrowała się wokół zagadnień związanych
ze zmianami klimatu, które obecnie są jednym z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.

Podczas konferencji odbyły się cztery prelekcje z udziałem uznanych ekspertów w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego oraz epidemiologii.

prof. dr hab. Maciej Sadowski – ekspert w dziedzinie: hydrometeorologii, klimatologii, polityki ochrony klimatu, aktywny działacz na rzecz ochrony klimatu, pracownik Instytutu Ochrony Środowiska –PIB

prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk – ekspert w dziedzinie bioklimatologii człowieka, badań modelowania bilansu cieplnego człowieka, pracownik Zakładu Geoekologii i Klimatologii Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

dr hab. Grzegorz Karbowiak- ekspert w dziedzinie systematyki kleszczy właściwych, pcheł; specjalista ekologii pasożytniczych stawonogów ssaków – kleszczy i pcheł, w interakcjach pasożyt-przenosiciel-żywiciel, w zależnościach tego układu od środowiska, w środowiskowych uwarunkowaniach występowania chorób odkleszczowych człowieka i zwierząt; Kierownik Zakładu Ekologii i Ewolucji Pasożytnictwa Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN.

dr hab. Irena Tsermegas – geomorfolog, ekspert w badaniach dotyczących współczesnych procesów rzeźbotwórczych, zarówno o podłożu endogenicznym, jak i związanych z działalnością człowieka; pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Skip to content