| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian

Ministerstwo Zdrowia logo

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: NPZ.CO4_3.2_a_2018Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian” realizowane jest przez NIZP-PZH w ramach Zadania 3.2 Badania naukowe Celu Operacyjnego 4 Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki. Zadanie jest finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Kierownik projektu
dr Bogdan Wojtyniak

Koordynator merytoryczny
dr Renata Matuszewska

Opis projektu

W ramach projektu realizowane są zadania z zakresu zdrowia publicznego mające na celu ocenę wpływu warunków i zmian klimatycznych na stan zdrowia ludności w Polsce. Zagrożenia  klimatyczne identyfikowane poprzez wzrost temperatury, zmiany reżimu termiczno-opadowego oraz częstotliwość i nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych (m. in. fale upałów, mrozy, deszcze nawalne, opady gradu, burze, trąby powietrzne oraz silne wiatry) wpływają na zdrowie publiczne zarówno w sposób bezpośredni (urazy , obrażenia, utrata zdrowia i życia ludzi), jak i pośredni (zniszczenia infrastruktury, trudności aprowizacyjne i ekonomiczne, degradacja ekosystemów). Obserwowane skutki mogą występować natychmiast (np. urazy w wyniku zjawisk ekstremalnych) lub z opóźnieniem, mogą też utrzymywać się przez dłuższy czas (zmiany związane z falami upałów i powodziami oraz chorobami wektorowymi). Zmiany klimatu mogą też pośrednio wpływać na zdrowie ludzi poprzez wzrost zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (wzrost stężeń ozonu latem, susze i wtórne pylenie) i wody (zakwity glonów i sinic, rozwój mikroorganizmów mogących być przyczyną epidemii wodozależnych). Występujące  zmiany sezonowe (m.in. wydłużenie sezonu wegetacyjnego oraz okresu pylenia) mogą powodować niekorzystne skutki dla zdrowia ludzi, szczególnie u osób cierpiących na alergie i astmę. W najbliższych latach skutki zmian klimatu w Polsce mogą stać się coraz bardziej odczuwalne, stąd też zmiany klimatyczne należy postrzegać jako ryzyko, które powinno być uwzględniane przy tworzeniu mechanizmów regulacyjnych i planów działań zapobiegawczych.

Główne cele projektu:

 • Ocena rozpowszechnienia i dynamiki zjawisk zdrowotnych związanych ze zmianami klimatu, w tym nagłych zdarzeń ekstremalnych
 • Sformułowanie rekomendacji w tej dziedzinie w obszarze ochrony zdrowia
 • Rozpowszechnienie uzyskanej wiedzy za pośrednictwem raportów oraz internetowego systemu prezentacji danych o monitorowanych zjawiskach.

Zaplanowane działania:

 • Identyfikacja czynników klimatycznych mających związki ze zdrowiem ludności,
 • Identyfikacja klimatozależnych skutków zdrowotnych, w tym związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Vibrio i Legionella oraz mikroorganizmów chorobotwórczych przenoszonych przez wektory
 • Analiza związku czynników klimatycznych z chorobami i nagłymi zdarzeniami zdrowotnymi

Grupy docelowe realizowanego projektu z zakresu zdrowia publicznego:

 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna,
 • jednostki ochrony zdrowia,
 • organy władzy samorządowej,
 • Ministerstwo Środowiska ,
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • jednostki naukowe,
 • placówki oświatowe,
 • media.

Okres realizacji projektu od 03.09.2018 do 01.12.2020.

Skip to content