| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

POZOSTAŁE PROJEKTY BADAWCZE

Szwajcarsko–Polski program Współpracy SSPW

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

PROJEKTY BADAWCZE UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANE POD KIEROWNICTWEM NIZP – PZH

Z lewej strony napis Unia Europejsk. Obok logotyp na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg

Projekt nr/akronim: HIV Estimates

Tytuł projektu: „Opracowanie metod poprawy dokładności oszacowań dotyczących epidemii HIV w krajach UE/EEA”

Źródło finansowania: Europejskie Centrum Zapobiegania i Zwalczania Chorób (ECDC), Framework Service Contract ECDC/2016/018

Okres realizacji: 01.07.2016 – 30.06.2020

Kierownik główny projektu:

dr hab. Magdalena Rosińska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Realizatorzy projektu w NIZP-PZH:

dr hab.  Magdalena Rosińska (Kierownik w NIZP-PZH), dr Janusz Janiec

Partnerzy i współpracownicy:

National and Kapodistrian University of Athens, Department of Hygiene, Epidemiology and Medical Statistics (prof. Giota Touloumi, dr Nikos Pantazis)
Centrum Zastosowań Matematyki IMPAN (prof. Piotr Gwiazda)
Free-lance (dr Daniel Lewandowski, NextPage Software; dr Agnieszka Abramczyk)
Opis projektu: Opis projektu

HIV Estimates
Projekt Europejskiego Centrum ds Zapobiegania i Zwalczania Chorób
(European Centre for Disease Control and Prevention, ECDC)

HIV ESTIMATES: Opracowanie metod poprawy dokładności oszacowań dotyczących epidemii HIV w krajach UE/EEA

Wprowadzenie

Koncepcja projektu wynika z coraz wyraźniejszej potrzeby poprawy wykorzystania dostępnych, rutynowo zbieranych danych epidemiologicznych dotyczących HIV/AIDS w celu zapobiegania i zwalczania epidemii tego wirusa. Odpowiednio szczegółowa charakteryzacja epidemii na poziomie Unii Europejskiej, a także na poziomie poszczególnych krajów członkowskich, przyczynia się do ustalenia priorytetów zdrowia publicznego w tym zakresie.
Kluczowe z punktu widzenia decydentów informacje dotyczą dwóch obszarów: (1) dynamiki rozwoju epidemii HIV w różnych subpopulacjach (2) zdolności systemu ochrony zdrowia do sprawnego objęcia opieką osób zakażonych HIV. Pierwszy z tych obszarów wymaga pomiaru zapadalności, a do opisu drugiego wykorzystuje się koncept kontinuum opieki – szacując w populacji proporcję osób żyjących z HIV, osób z rozpoznanym zakażeniem HIV, objętych leczeniem i w końcu – skutecznie leczonych. Oszacowanie zapadalności bazuje na odpowiednich modelach matematycznych skalibrowanych w oparciu o dostępne dane, w tym dane pochodzące z nadzoru epidemiologicznego. Modele, które zostały zaadoptowane do typu danych dostępnych w ramach nadzoru epidemiologicznego w Europie zostały zaimplementowane w gotowym narzędziu ECDC (ECDC modelling tool).
Narzędzie to może być również pomocne do oszacowania parametrów niezbędnych do konstrukcji kontinuum opieki, w tym częstości występowania zakażeń HIV. W tym celu jednak konieczne są wiarygodne dane dotyczące umieralności i migracji osób zakażonych.
Jakość danych, kluczowa w celu pozyskania wiarygodnych oszacowań, może być trudna do uzyskania w danych z nadzoru, a szczególnie na poziomie bazy danych Europejskiego sytemu nadzoru (The European Surveillance System database, TESSy). Ograniczenia danych pochodzących z tego źródło obejmują niekompletną zgłaszalność lub duplikację przypadków, opóźnienia w zgłaszalności, braki danych w podstawowych zmiennych, a także błędną klasyfikację w zakresie podstawowych zmiennych. Dla niektórych z tych problemów istnieją metody statystyczne pozwalające na korektę wynikającej z nich stronniczości oszacowań. W obecnym projekcie – wykorzystując wcześniejsze prace zainicjowane przez ECDC dotyczące braków danych i opóźnień w zgłaszalności – prowadzone będą badania dotyczące kalibracji modeli matematycznych w oparciu o dane niepełne lub błędnie klasyfikowane, a także w odniesieniu do poszerzenia modelowania umieralności i migracji.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest opracowanie wiarygodnych oszacowań dla kluczowych parametrów rozwoju epidemii HIV na poziomie Unii Europejskiej i w krajach członkowskich. Zostanie to osiągnięte poprzez prace metodologiczne oraz wsparcie dla krajów w aplikacji opracowanych metod.

W szczególności na projekt składają się dwa obszary działania:

Stworzenie narzędzia informatycznego wykonującego w sposób automatyczny korekty statystyczne
Wśród tych korekt znajdą się metody pracy z brakami danych oraz opóźnieniami w zgłaszaniu. Wybrane, najbardziej pasujące dla danych z nadzoru metody, zostaną wdrożone w formie w pełni udokumentowanego narzędzia informatycznego, łatwego do zastosowania dla danych ze zgłoszeń przypadków na poziomie krajowym i europejskim.

Badania metodologiczne i oszacowania

Badania będą dotyczyły dodatkowych tematów, w tym metod dla błędnej klasyfikacji i określenia niepewności oszacowań. W ramach tego ostatniego ocenimy wpływ jakości danych na niepewność oszacowań związaną z kalibracją modeli. Zaproponujemy również możliwe udoskonalenia w stosowanych technikach modelowania, które pozwolą na dokładniejsze zrozumienie epidemii HIV występującej w poszczególnych subpopulacjach, biorąc pod uwagę również strukturę wiekową populacji.

Główne zadania w projekcie

Wybrane korekty statystyczne i narzędzie informatyczne:

Przegląd istniejących metod badanych lub wdrożonych przez ECDC
Wśród obecnie istniejących metod korekty braków danych, imputacja wielokrotna metodą modelowania łącznego rozkładu normalnego lub metodą pełnej specyfikacji warunkowej (full conditional specification) zostały wybrane jako najodpowiedniejsze. Adekwatne sformułowanie modeli imputacyjnych, które pozwalałoby wziąć pod uwagę założenia modelu docelowego (substantial model); wrażliwość oszacowań na sytuacje, w których założenie, o powstawaniu braków danych w sposób losowy (missing-at-random, MAR) nie jest spełnione a także modelowanie wielopoziomowe (multilevel modelling) to przykłady zagadnień, które będą jeszcze rozwiązane przed wdrożeniem planowanego narzędzia.
Regresja liniowa dla danych lewostronnie uciętych (left truncated) z wykorzystaniem transformacji odwrócenia czasu w celu estymacji rozkładu opóźnień zgłoszeń oraz imputowanie liczby jeszcze nie zaobserwowanych przypadków technikami imputacji wielokrotnej to dwa często stosowane podejścia do korekty opóźnień zgłoszeń. Problem z odbieganiem opóźnień od typowego wzorca (np. związanym ze zgłaszaniem starych przypadków w wyniku kontroli), adekwatne modelowanie trendu w opóźnieniach oraz inkorporacja imputacji braków danych w zmiennych wyjaśniających wymaga dalszej pracy w ramach obecnego projektu.
Testy zaproponowanych metod na danych symulowanych i danych z wybranych krajów
Bazując na wynikach poprzednich badań ankietowych oraz konsultacjach z krajami członkowskimi zostaną zidentyfikowane typowe sposoby prowadzenia nadzoru epidemiologicznego funkcjonujące w Europie, z którymi mogą wiązać się pewne typowe problemy z danymi (profile zgłaszalności). Proponujemy utworzenie sztucznego zbioru danych poprzez aplikację takich scenariuszy do danych symulowanych (w miarę możliwości we współpracy z zespołem projektu HIV Synthesis Project). Pozwoli to na testowanie metodologii korekt statystycznych zastosowanych w połączeniu z kalibracją modeli matematycznych szacujących np. zapadalność HIV. Ponadto, jeśli zostaną zidentyfikowane kraje, w których istnieją zwalidowane procedury, zostaną one zaproszone do współpracy przy badaniach weryfikujących nasze metody.
Opracowanie narzędzia informatycznego do korekt braków danych i opóźnień w zgłaszalności
Narzędzie to umożliwi praktyczne wdrożenie metod i procedur opracowanych w toku projektu. Będzie zaprojektowane w sposób umożliwiający intuicyjne zastosowanie w połączeniu z narzędziem ECDC Modelling Tool, a także wspomagający użytkownika poprzez wbudowane interaktywne drzewo decyzyjne. Jednocześnie planowane narzędzie powinno pozwalać na wykonanie złożonych obliczeń (tj. imputacji i analizy pseudo-kompletnych zbiorów danych) i dostosowanie metod do konkretnych wymagań użytkownika. Niektóre aspekty przekształcania i analizy danych będą wykonywane w środowisku R.
Pilotaż narzędzia i pomoc dla krajów (szkolenia i „help desk”)
Narzędzie będzie pilotowane podczas szkoleń stacjonarnych w kilku krajach i poprawione zgodnie z wynikami pilotaży. Dalsza pomoc dla użytkowników będzie dostępna w postaci szkoleń stacjonarnych bądź online w zależności od zapotrzebowania. Kompletna dokumentacja narzędzia i instrukcja dla użytkownika będzie umieszczona na stornie internetowej. Dodatkowo podczas trwania projektu będzie dostępna pomoc online przez skype lub email (help desk).
Badania metodologiczne i oszacowania – proponowana tematyka

Istotne subpopulacje: klasyfikacja i błędna klasyfikacja
Chociaż błędna klasyfikacja jest zjawiskiem dobrze znanym i często opisywanym jako możliwe źródło błędu systematycznego, jej efekty są najczęściej oceniane jakościowo, a przykłady, w których zastosowano konkretną metodologię korekty wyników uwzględniającej ten problem są dość rzadkie. Metody, które można rozważać w tym kontekście, obejmują prostą lub probabilistyczną analizę stronniczości, Bayesowską analizę stronniczości, zmodyfikowaną metodę najwyższej wiarygodności oraz metodę imputacji wielokrotnych błędu pomiaru. Wartości parametru błędu dla większości tych metod pochodzą albo z wewnętrznej próbki walidacyjnej, niezależnego badania walidacyjnego, opublikowanych wcześniej wyników lub opinii eksperckiej. Mogą one również bazować na idei „użyczenia informacji” w podejściu meta-analitycznym używając danych zgromadzonych w TESSy z innych krajów z podobną epidemią i bardziej wiarygodnymi danymi. Ta analiza będzie dotyczyła głównie kategorii transmisji wirusa i statusu imigracyjnego. Ostatnio również prowadzone są prace nad poprawą precyzji klasyfikacji kraju, w którym mogło dojść do zakażenia. Kluczowe będzie również modelowanie występowania zgonów i AIDS, biorąc pod uwagę, jak często podlegają one brakom danych lub błędnej klasyfikacji.
Kalibracja modelu i analiza niepewności
Prace będą dotyczyły modelu stosowanego obecnie przez ECDC (model kompartmentowy opisany układem równań różniczkowych zwyczajnych). Kalibracja tego modelu opiera się o obserwowany rozkład liczby komórek CD4 w momencie rozpoznania, według roku rozpoznania. Jednakże, liczba komórek CD4 w momencie rozpoznania jest zmienną o najniższym poziomie kompletności w bazie danych z nadzoru. Z punktu widzenia imputacji wielokrotnej tej zmiennej model imputacyjny powinien być zgodny z modelem docelowym opisującym relacje pomiędzy zmiennymi (w tym przypadku układem równań różniczkowych zwyczajnych). Sfomułowanie explicite modelu łącznego (imputacyjnego i docelowego) nie jest w tym przypadku oczywiste, stąd wskazanie modelu imputacyjnego zgodnego z modelem docelowym może nastręczać pewnych trudności. W celu lepszego zrozumienia ich wpływu będziemy porównywać wyniki symultanicznej korekty braków danych i estymacji modelu w podejściu Bayesowskim do klasycznej imputacji przy pomocy uproszczonego modelu imputacyjnego, kalibrując następnie model w oparciu o pseudo-kompletne zbiory danych przy użyciu istniejącego narzędzia ECDC i uzyskując ostateczne oszacowania używając reguł Rubina. Dalsze badania będą dotyczyły wprowadzenia niepewności wokół parametrów przejścia w modelu a także wprowadzenie wpływu zakażonych osób do populacji. Będzie to wymagało wdrożenia wyników dotyczących klasyfikacji statusu imigracyjnego, oraz ewentualnie kraju, w którym mogło dość do zakażenia.
Możliwe kierunki rozwoju modelowania matematycznego
Jednym z naturalnych kierunków udoskonalenia modelu bazującego na danych jednostkowych byłoby wprowadzenie struktury wiekowej do modelu, jak również rozważenie innych parametrów strukturalnych dla populacji, zwłaszcza poziomu komórek CD4 jako zmiennej ciągłej. Wprowadzenie takich parametrów prowadzi niewątpliwie do wzrostu skomplikowania modelu (równania różniczkowe cząstkowe zamiast zwyczajnych). Możliwa do zastosowania tu metoda znajdowania rozwiązań takich równań, która umożliwi również asymilację do nich danych, opiera się na aproksymacji kohortami (metody cząstek). Kohorty definiowane są poprzez parametr strukturalny. Aproksymacja ta umożliwia zastosowanie metod dla równań zwyczajnych. Dalszych badań teoretycznych wymaga zagadnienie, czy kalibracja takiego przybliżonego układu w efekcie przełoży się na uzyskanie dobrego przybliżenia rozwiązania wyjściowego układu, optymalnego w sensie zadanej funkcji kosztu. Asymilacja danych może być również rozpatrywana w podejściu Bayesowskim, w którym otrzymuje się pełen rozkład a posteriori interesujących parametrów. Wdrożenie metod Bayesowskich do równań cząstkowych jest obecnie intensywnie badanym obszarem.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Magdalena Rosińska, e-mail: mrosinska@pzh.gov.pl

PUBLIKACJA:

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.23.1700359

Projekt nr/akronim: Health4LGBTI

Tytuł projektu: „Badanie pilotażowe dotyczące zmniejszenia nierówności w zdrowiu doświadczanych przez osoby LGBTI (SANTE/2015/C4/035)”

Źródło finansowania: Komisja Europejska (DG Health and Food Safety)

Okres realizacji: 30.03.2016 – 30.03.2018

Kierownik główny projektu:
dr Massimo Mirandola, Uniwersytet w Weronie, Włochy

Realizatorzy projektu w NIZP-PZH:
dr hab. n. o zdr. Magdalena Rosińska (Kierownik w NIZP-PZH), dr n. o zdr. Marta Niedżwiedzka-Stadnik

Współpraca w Polsce:
Kampania Przeciw Homofobii, Lambda Warszawa

Projekt Health4LGBTI – „Badanie pilotażowe dotyczące zmniejszenia nierówności w zdrowiu doświadczanych przez osoby LBGTI” (SANTE/2015/C4/035), jest finansowany przez Komisję Europejską. Jego celem jest opracowanie metod pozwalających na zmniejszenie nierówności w zdrowiu doświadczanych przez osoby LGBTI – lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe i interseksualne. Informacja o projekcie znajduje się również na stronach internetowych Komisji
Europejskiej: http://ec.europa.eu/health/social_determinants/projects/ep_funded_projects_en.htm#fragment2

Projekt Health4LGBTI jest realizowany przez europejskie organizacje akademickie (Uniwersytet w Weronie, Uniwersytet w Brighton), organizacje zdrowia publicznego (EuroHealthNet, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, NIZP-PZH) i społeczność LGBTI (ILGA-Europa) od marca 2016 do końca marca 2018 roku.

W Polsce projekt realizowany jest przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH we współpracy z organizacjami pozarządowymi: Kampania Przeciw Homofobii i Lambda Warszawa.

Ten pilotażowy projekt pozwoli nam zwiększyć wiedzę o tym, jak w najlepszy sposób zmniejszyć nierówności w zdrowiu, których doświadczają osoby LGBTI, a które często również nakładają się na inne nierówności wynikające np. z nierównego traktowania lub dyskryminacji osób starszych, młodzieży, uchodźców, imigrantów, osób niepełnosprawnych, biednych, zamieszkujących obszary wiejskie lub inne obszary, które ze względu na położenie geograficzne mogą prowadzić do wykluczenia społecznego).

Celem projektu jest określenie problemów napotykanych przez osoby LGBTI w dostępie do służby zdrowia i podczas korzystania z opieki zdrowotnej oraz analiza barier, z którymi spotykają się pracownicy medyczni opiekujący się pacjentami LGBTI. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie przedstawienie pracownikom medycznym skali problemu nierówności w zdrowiu doświadczanych przez osoby LGBTI oraz poszerzenie posiadanej przez personel medyczny wiedzy i zdobycie nowych umiejętności w zakresie pokonywania wskazanych barier w celu zmniejszenia nierówności w zdrowiu.

W ramach realizacji zadań projektu będą podejmowane następujące działania:

Przegląd literatury, w której poruszane są problemy nierówności w zdrowiu doświadczane przez osoby LGBTI oraz barier, z którymi spotykają się pracownicy medyczni udzielający świadczeń medycznych pacjentom LGBTI;
Przeprowadzenie badań jakościowych metodą grup fokusowych w 6 geograficznie różnych krajach Unii Europejskiej (Polska, Włochy, Wielka Brytania, Belgia, Bułgaria, Litwa). Celem tych badań będzie poznanie barier w opiece zdrowotnej nad osobami LGBTI w odbiorze zarówno osób LGBTI jak i pracowników medycznych. Z tego powodu grupy fokusowe będą prowadzone w obu grupach, wśród osób LGBTI i wśród pracowników medycznych. Dzięki informacjom uzyskanym w czasie dyskusji w grupach fokusowych możliwe będzie stworzenia modułów szkoleniowych dla lekarzy, których celem jest wskazanie metod pracy z pacjentami LGBTI;

Zaproszenie do grupy fokusowej dla osób LGBTI
Zaproszenie do grupy fokusowej dla pracowników medycznych

Opracowanie modułów szkoleniowych dla pracowników medycznych. Celem tych modułów jest poszerzenie i zdobycie nowej wiedzy o potrzebach zdrowotnych osób LGBTI, zmiana nastawienia do kontaktu z takimi pacjentami oraz zdobycie nowych umiejętności niezbędnych w sprawowaniu opieki medycznej nad pacjentami LGBTI. Moduły szkoleniowe zostaną opracowane tak, aby mogły być użyteczne w różnych krajach Unii Europejskiej przez wszystkich pracowników medycznych;
Badanie pilotażowe modułów szkoleniowych w państwach, gdzie prowadzono grupy fokusowe, celem ich ewaluacji i ewentualnej modyfikacji;
Konferencja zamykająca projekt – podsumowanie i przekazanie wyników badania/szkolenia grupom docelowym, które reprezentują lub pracują z osobami LGBTI, pracownikom medycznym, organizacjom zdrowia publicznego oraz przedstawicielom organizacji rządowych zajmujących się zdrowiem publicznym.
Przegląd doniesień naukowych wskazuje, iż osoby LGBTI doświadczają pewnych nierówności w zdrowiu, które mają wpływ na ich stan zdrowia.

Osoby LGBTI nadal doświadczają stygmatyzacji i dyskryminacji w połączeniu ze społeczną izolacją czy nawet wykluczeniem i niezrozumieniem społecznym. Prowadzi to do powstawania wielu barier m.in. w korzystaniu z ochrony zdrowia czy pomocy społecznej. Wynikiem złych doświadczeń w kontaktach z najbliższym otoczeniem jest podwyższone ryzyko uzależnienia od alkoholu, nadużywania substancji psychotropowych, depresji, prób samobójczych i samookaleczeń, przemocy, oraz infekcji HIV. Depresja, stany lękowe, nadużywanie alkoholu i innych substancji psychotropowych jest 1,5 większe wśród osób LGBTI, szczególnie wysokie jest ryzyko nadużywania alkoholu przez lesbijki i kobiety biseksualne.

Jednym z najczęściej występujących problemów przy korzystaniu z opieki medycznej przez osoby LGBTI jest przeświadczenie wielu pracowników medycznych, że osoby te mają takie same potrzeby zdrowotne jak osoby heteroseksualne, zwłaszcza jeśli chodzi o problemy zdrowia seksualnego. Niestety jest to mylny osąd. Osoby LGBTI mają specyficzne problemy zdrowotne, które często pozostają nierozpoznane lub pominięte przez pracowników medycznych (m.in. niektóre nowotwory, depresja, uzależnienia).

Kolejną istotną barierą w dostępie do ochrony zdrowia przez osoby LGBTI jest problem ujawnienia pracownikom medycznym swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Wiele osób obawia się bowiem, że po jej ujawnieniu, spotkają się z strony pracowników medycznych z dyskryminacją i/lub gorszym traktowaniem/leczeniem.

Do tej pory włożono wiele wysiłku w poznanie i opisanie problemu nierówności w zdrowiu, który dotyczy całej Europy, jednak niewiele uwagi poświęcono znalezieniu efektywnych rozwiązań zmniejszających te nierówności w społeczeństwie.

Istnieje jednak wyraźna potrzeba, zarówno w każdym państwie, jak i na szczeblu europejskim, aby zmniejszać nierówności w zdrowiu doświadczane przez osoby LGBTI, szczególnie wspierając najsłabsze grupy społeczne, a także, aby zapewnić równy dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z organizatorami badania w Polsce:

Zakład Epidemiologii NIZP-PZH
Magdalena Rosińska, e-mail: mrosinska@pzh.gov.pl
Marta Niedźwiedzka-Stadnik, e-mail: mniedzwiedzka@pzh.gov.pl,  tel. (22) 54-21-248

Kampania Przeciw Homofobii
Marcin Rodzinka, e-mail: rodzinka@kph.org.pl, tel. (22) 42-36-438

Lambda Warszawa
Michał Pawlęga, e-mial: mpawlega@lambdawarszawa.org

Dodatkowe informacje można również uzyskać u koordynatora badania: Massimo Mirandola, Uniwersytet w Weronie (Włochy) (massimo.mirandola@ospedaleuniverona.it)

Zadania realizowane w 2020 roku

Cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

Nr umowy: 6/4/2/NPZ/2018/1094/119

Zadanie 1 pkt 2.1. podpunkt 6a: Potwierdzenie podejrzenia albo rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej – Potwierdzenie prawidłowości określenia serotypów pałeczek Salmonella izolowanych od chorych w Polsce.

Cele zadania:

1) Zweryfikowanie poprawności identyfikacji serotypów odzwierzęcych pałeczek Salmonella, izolowanych od ludzi w kraju i przeprowadzenie analizy przyczyn błędów oraz przygotowanie propozycji działań naprawczych.
2) Umożliwienie oszacowania, opartego o etap weryfikacji badań laboratoryjnych udziału wybranych serotypów w ogólnej liczbie pałeczek Salmonella izolowanych od ludzi, poprzez wykorzystanie zweryfikowanych rozpoznań jako podstawy do obliczeń w modelowaniu epidemiologicznym.
3) Pozwolenie na ocenę jakości danych w nadzorze oraz umożliwienie ewentualnego zweryfikowania oceny wpływu krajowych programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella u drobiu na występowanie tych drobnoustrojów u ludzi, a tym samym ich wpływ na poprawę stanu zdrowia publicznego.

Realizacja działań:

Cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

Nr umowy: 6/4/2/NPZ/2018/1094/119

Zadanie 2 pkt 2.1 podpunkt 6b: Prowadzenie badań przeglądowych oraz nadzoru środowiskowego zakażeń i chorób zakaźnych oraz wywołujących je biologicznych czynników chorobotwórczych; Badania przeglądowe rozpowszechnienia pasożytów jelitowych w grupie dzieci w wieku przedszkolnym w Polsce. 

Cele zadania:

 1. Wstępna ocena sytuacji epidemiologicznej parazytoz jelitowych wśród dzieci z wybranych województw.
 2. Edukacja rozszerzająca wiedzę o parazytozach jelitowych pracowników inspekcji sanitarnej, lekarzy pierwszego kontaktu, rodziców i wychowawców w placówkach oświatowych.

Realizacja działań:


Cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

Nr umowy: 6/4/2/NPZ/2018/1094/119

Zadanie 3 pkt 2.1 podpunkt 6c: Identyfikacja oraz charakterystyka biologicznych czynników chorobotwórczych w zakresie ich cech genotypowych i fenotypowych, w tym ich lekooporność – Charakterystyka szczepów wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV) występujących w Polsce.

Cele zadania:

Identyfikacja i charakterystyka genotypów wirusa zapalenia wątroby typu A krążących w Polsce. Rutynowy nadzór nad zachorowaniami na wzw A oparty jest na zgłoszeniach od lekarzy (ZLK) oraz na zgłoszeniach dodatnich wyników badań z laboratoriów (ZLB) do stacji sanitarno-epidemiologicznych. Dodatkowo przez stacje prowadzony jest wywiad z pacjentem, a w przypadku wystąpienia ogniska prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne. Bardzo istotne jest wsparcie danych z rutynowego nadzoru epidemiologicznego o wyniki genotypowania szczepów HAV identyfikowanych w materiale klinicznym pobranym od chorych w Polsce. Pozwoli to na lepszą ocenę sytuacji epidemiologicznej dotyczącej wzw A oraz określenie źródeł zakażenia przypadków zachorowań w kraju.

Realizacja działań:

Raport “Identyfikacja oraz charakterystyka biologicznych czynników chorobotwórczych w zakresie ich cech genotypowych i fenotypowych, w tym ich lekooporność – Charakterystyka szczepów wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV) występujących w Polsce”

Cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

Nr umowy: 6/4/2/NPZ/2018/1094/119

Zadanie 4 pkt 2.1 podpunkt 6d: Profilaktyka. Prowadzenie działań zapobiegawczych, w tym: prowadzenie badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych dla celów nadzoru epidemiologicznego obejmujące badanie niezbędne do potwierdzenia nieobecności biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących choroby zakaźne podlegające eliminacji lub eradykcji.

Cele zadania: Wykorzenienie poliomyelitis wywołanego dzikimi szczepami wirusa polio, a następnie zachorowań skojarzonych ze szczepami zawartymi w szczepionce i ostatecznie całkowita eliminacja krążących szczepów wirusów polio w środowisku człowieka. Spodziewanym efektem programu eliminacji odry i różyczki ma być eliminacja zachorowań wywoływanych przez te wirusy. Dodatkowym celem formalnym jest realizacja przyjętych zobowiązań kraju wobec organizacji międzynarodowych potwierdzona zarówno przez audity ze strony WHO, jak i potwierdzenie przez WHO kompetencji uczestniczących w badaniach laboratoriów w ramach akredytacji WHO.

Cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

Nr umowy: 6/4/3/NPZ/2018/1094/120

Zadanie 1 pkt 2 podpunkt 6a: Potwierdzenie podejrzenia albo rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej – Rozszerzony panel badań laboratoryjnych w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową, w których nie określono czynnika etiologicznego w ramach rutynowo wykonywanych badań laboratoryjnych w różnych regionach kraju.

Cele zadania:

1) Zmniejszenie liczby (odsetka) ognisk z nieokreślonym czynnikiem etiologicznym poprzez zastosowanie poszerzonego panelu badań laboratoryjnych.
2) Identyfikacja przyczyn niepowodzeń w ustalaniu niektórych patogenów jako czynników etiologicznych ognisk.
3) Opracowanie wstępnych zaleceń (w tym algorytmów postępowania), które będą zwiększały prawdopodobieństwo wykrycia czynnika etiologicznego ogniska.
4) Podniesienie kompetencji pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie prowadzenia dochodzeń w ogniskach chorób szerzących się drogą pokarmową.

Realizacja zadania:

Cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

Nr umowy: 6/4/3/NPZ/2018/1094/120

Zadanie 4 pkt 3.1.k: Kompleksowe badania rozpowszechnienia chorób zakaźnych oraz ich czynników ryzyka: „Opracowanie i wykorzystanie narzędzia dotyczącego metod laboratoryjnej weryfikacji rozpoznania chorób zakaźnych dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników medycznych POZ oraz informacji nt. szczepień ochronnych, opartych na monitoringu chorób zakaźnych, którym można zapobiegać drogą szczepień, z uwzględnieniem etapowego wdrażania narzędzia w rozbiciu na poszczególne choroby zakaźne”

Cele zadania: Rozpowszechnianie informacji i dobrej praktyki wśród lekarzy, pielęgniarek epidemiologicznych oraz innych pracowników medycznych nt. badań laboratoryjnych wymaganych do potwierdzenia przypadków chorób zakaźnych oraz upowszechnianie opartych na monitoringu chorób zakaźnych informacji nt. szczepień ochronnych, w pierwszej kolejności odry i różyczki.

Realizacja zadania:

Cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

Nr umowy: 6/4/4/NPZ/2018/1094/121

Cele zadania:

1) Dostarczenie danych z rutynowego nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi oraz ogniskami chorób szerzących się droga pokarmową do instytucji międzynarodowych, z zachowaniem odpowiedniego formatu oraz zapewnienie terminowości ich przekazywania i ich wysokiej jakości.

2) Aktywne współuczestniczenie w ustalaniu celów, zakresu oraz sposobów realizacji funkcjonowania nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i ogniskami chorób szerzących się drogą pokarmową w ramach Unii Europejskiej.

Cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

Nr umowy: 6/4/4/NPZ/2018/1094/121

Zadanie 2 pkt 3.1 l: Prowadzenie bez danych dotyczących chemicznych zanieczyszczeń żywności, pozostałości pestycydów, mikrobiologi żywności, dodatków do żywności, bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Cel zadania: Prowadzenie i weryfikacja zintegrowanych baz danych dotyczących chemicznych i biologicznych czynników ryzyka mających wpływ na bezpieczeństwo żywności i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Zgromadzone w postaci usystematyzowanej informacje będą wykorzystywane w procesie oceny ryzyka dla zdrowia stwarzanego przez te czynniki, oraz posłużą tworzeniu bazy danych dotyczących ocen ryzyka dla produktów niezgodnych z wymaganiami, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Cel operacyjny 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

Nr umowy: 6/5/3/NPZ/2018/1094/368

Zadanie 1: Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i promocji bezpieczeństwa.

Cel zadania: Wzrost poziomu wiedzy u osób w wieku 60+ w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa urazów.

Realizacja zadania:

 Urazy – raporty

Upadek – ulotka:

Ćwiczenia w domu:

Aktywność fizyczna:

Cechy bezpiecznego mieszkania seniora:

Cel operacyjny 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

Nr umowy: 6/5/3/NPZ/2018/1094/368

Zadanie 2: Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i współpracy międzynarodowej związanej ze zdrowiem osób starszych: Analiza adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych osób starszych.

Cele zadania: Ocena adekwatności świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom starszym i analiza efektywności funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w aspekcie potrzeb zdrowotnych tej grupy pacjentów oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących poprawy dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla osób starszych.

Cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

Nr umowy: 6/4/5/NPZ/2018/1094/542

Tytuł zadania: Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian.

Cele zadania:

1) Ocena rozpowszechnienia i dynamiki zjawisk zdrowotnych związanych z klimatem, w tym nagłych zdarzeń ekstremalnych. 2) Sformułowanie rekomendacji w tej dziedzinie dla jednostek ochrony zdrowia.
3) Rozpowszechnienie uzyskanej wiedzy za pośrednictwem raportów oraz internetowego systemu prezentacji danych o monitorowanych zjawiskach.

Realizacja zadania:

Cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

Nr umowy: 6/4/13/NPZ/FRPH/2018/1094/723

Zadanie 1 pkt 3.1 lit l: Prowadzenie monitoringu, w tym prowadzenie baz danych dotyczących chemicznych zanieczyszczeń żywności, pozostałości pestycydów, mikrobiologii żywności, dodatków do żywności, bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Cele zadania:

 • Udział Polski w przeglądach wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów w żywności zgodnie z art. 12 Rozp. 396/2005 zlecanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz wydawanie opinii w sprawie udzielania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu na okres 120 dni w sytuacjach nadzwyczajnych.
 • Opracowanie kompleksowego Raportu opisującego jakość zdrowotną żywności dostępnej na polskim rynku, w aspekcie zagrożenia dla zdrowia konsumentów wynikającego z obecności pozostałości pestycydów, w oparciu o wyniki badań monitoringu i urzędowej kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w roku 2018 oraz wydawanie opinii w sprawie udzielania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin na okres 120 dni w sytuacjach nadzwyczajnych.

Realizacja zadania:

Zadania koordynacyjne, ewaluacyjne i badawcze.

Nr umowy: 6/7/11/NPZ/2019/1094/79

Działania:

 1. Poprawa jakości danych dotyczących przyczyn zgonów ludności Polski poprzez działania edukacyjno-promocyjne.
 2. Ocena stanu zdrowia populacji na podstawie ogólnopolskiego zbioru wyników badań laboratoryjnych.
 3. Opracowanie i publikacja raportu.

Cele działań:

 1. Poprawa jakości danych dotyczących przyczyn umieralności ludności Polski. Edukowanie osób zaangażowanych w proces określania przyczyn zgonów (lekarzy) oraz ich kodowania. Rozwój technik teleinformatycznych i komunikacyjnych pozwalających lekarzom na konsultowanie problemów związanych ze stwierdzaniem przyczyny zgonu.
 2. Ocena stanu zdrowia populacji polskiej na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Przeprowadzenie analizy z użyciem danych laboratoryjnych pozwoli na osiągnięcie niespotykanego w badaniach rejestrowych poziomu precyzji.
 3. Publikacja Raportu o sytuacji zdrowotnej z uwzględnieniem: (a) oceny stanu zdrowia i jego trendów oraz zmian zachodzących w dystrybucji czynników ryzyka jako możliwego efektu działań prowadzonych w ramach celów operacyjnych NPZ, (b) oceny realizacji celu strategicznego NPZ, którym jest „wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu”.

Realizacja zadań:

▶ Raporty o sytuacji zdrowotnej ludności Polski:

▶ Baza wiedzy w zakresie nierówności o zdrowiu 

▶  Ocena stanu zdrowia populacji na podstawie ogólnopolskiego zbioru wyników badań laboratoryjnych wraz z rekomendacjami – raport końcowy
Ocena stanu zdrowia populacji na podstawie ogólnopolskiego zbioru wyników badań laboratoryjnych – strona projektu

Portal Karta Zgonu
▶ Szkolenie e-learningowe nt. właściwego przygotowywania lekarskiej karty zgonu  https://elearning.pzh.gov.pl/

Zadania koordynacyjne, ewaluacyjne i badawcze.

Nr umowy: 6/7/12/2019/1094/919

Tytuł zadania: Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego

Cele zadania: Monitoring zadań z zakresu zdrowia publicznego ma na celu wzmocnienie działań z zakresu zdrowia publicznego w Polsce. Wyniki analiz oraz rekomendacje powstałe w wyniku przeprowadzenia monitoringu będą narzędziem wspierającym realizację polityki zdrowia publicznego, której deklarowanym celem jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszanie nierówności w zdrowiu. Monitoring zadań z zakresu zdrowia publicznego ma również na celu pokazanie, że realizacja tych zadań jest niezbędna dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa ludności. Raport z monitoringu zadań zdrowia publicznego, który będzie stanowił produkt niniejszego działania, ma stanowić wytyczne dla realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego. W raporcie zostaną zawarte rekomendacje pozwalające na polepszenie jakości wdrażanych działań zdrowia publicznego. Wyniki analiz ilościowych i jakościowych przedstawione w raporcie będą stanowić wsparcie w projektowaniu i realizacji zadań zdrowia publicznego.

Cel operacyjny 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

Nr umowy: 6/1/3.1.6/NPZ/2019/1108/731

Tytuł zadania: 3.1.6 Przeprowadzenie aktualizacji norm żywienia dla populacji, w tym norm żywienia zbiorowego służb mundurowych, w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną oraz badania naukowe krajowe i zagraniczne, w tym opracowanie i opublikowanie w formie cyfrowej i drukowanej oraz dystrybucja w 2017 r. oraz w 2020 r.

Cele zadania: Upowszechnianie wiedzy żywieniowej dotyczącej zapotrzebowania człowieka na energię i składniki odżywcze zawartej w normach żywienia w środowisku naukowym zajmującym się nauką o żywności i żywieniu – upowszechnianie w społeczeństwie informacji o zapotrzebowaniu na energię i składniki odżywcze oraz możliwości pokrycia tego zapotrzebowania, a także o zasadności przyjmowania suplementów diety za pomocą broszur z serii „Czy wiesz, ile potrzebujesz…”, które będą dostępne na stronie NCEŻ;

 • prace nad kolejną nowelizacją norm żywienia, aby informacje w nich zawarte i wartości norm były zgodne z najbardziej aktualną wiedzą dotyczącą zapotrzebowania organizmu na energię i poszczególne składniki odżywcze,
 • upowszechnianie norm poprzez przekazanie ich wersji książkowej do licznych instytucji zajmujących się problematyką żywienia oraz opublikowanie wersji elektronicznej monografii na stronach internetowych IŻŻ i NCEŻ,
 • opracowanie narzędzia ułatwiającego planowanie spożycia osób indywidualnych
  i różnych grup, w tym osób korzystających z żywienia zbiorowego w szkołach, przedszkolach, żłobkach, domach dziecka, internatach, szpitalach, domach opieki społecznej,
 • opracowanie narzędzia niezbędnego przy ocenie sposobu żywienia różnych grup ludności oraz osób indywidualnych, w tym ocenie ryzyka niedoborowego bądź nadmiernego spożycia energii i składników odżywczych oraz wiążącego się z tym ryzyka rozwoju przewlekłych chorób niezakaźnych,
 • dostarczenie narzędzia, które będzie pomocne przy realizacji innych celów Narodowego Programu Zdrowia, zwłaszcza przy interpretacji wyników kompleksowych badań epidemiologicznych sposobu żywienia różnych grup ludności oraz przy działaniach edukacyjnych.

Realizacja zadania:

Cel operacyjny 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

Nr umowy: 6/1/1.2.2/NPZ/2019/1108/732

Tytuł zadania: 1.2.2. prowadzenie ogólnopolskiego centrum edukacji żywieniowej i zdrowego stylu życia

Celem zadania jest prowadzenie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, w tym umożliwienie wszystkim dostępu do wiarygodnych i podanych w przystępny sposób, praktycznych informacji na temat żywności, żywienia i zdrowego stylu życia:

 1. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej żywienia i aktywności fizycznej poprzez rozwój portalu NCEŻ.
 2. Prewencja i wspomaganie leczenia nadwagi i otyłości oraz chorób dietozależnych poprzez udostępnienie on-line konsultacji eksperckich i porad dietetycznych i psychodietetycznych indywidualnych oraz porad rodzinnych pacjentom, pracownikom zawodów medycznych, dietetykom klinicznym, pracownikom.
 3. Edukacja rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób z chorobami dietozależnymi, w zakresie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej. Promocja treści edukacyjnych i narzędzi NCEŻ.
 4. Motywacja szkół do działań z zakresu poprawy żywienia i aktywności fizycznej; zwiększenie wiedzy dzieci w wieku szkolnym z zakresu zasad zdrowego żywienia innych elementów stylu życia.
 5. Zwiększenie dostępu do wiedzy i praktyk dietetycznych.

Realizacja zadania:

Cel operacyjny 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

Nr umowy: 6/1/1.4.3/NPZ/2019/1108/733
Tytuł zadania:
 Działania edukacyjne dla przedstawicieli administracji rządowej i przemysłu spożywczego – upowszechnianie wiedzy na temat korzyści zdrowotnych i gospodarczych związanych ze zmniejszeniem zawartości soli, cukru i stosowaniem różnych rodzajów tłuszczów w produktach spożywczych.
Cele zadania:
1) Celem szkolenia pracowników administracji publicznej jest promowanie poprzez edukację w zakresie zasad zdrowego żywienia jako integralnej części zdrowego stylu życia. 

2) Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie do pracy na stanowisku Intendenta w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 

3) Celem szkolenia będzie przedstawienie wiedzy na temat działań dotyczących obniżenia zawartości tłuszczu, soli i cukru w produktach spożywczych m.in. poprzez reformulację żywności oraz obniżenia spożycia tych składników.

Realizacja zadań:

Szkolenia e-learningowe dla producentów żywności, branży cateringowej i realizatorów żywienia zbiorowego, administracji publicznej udostępniane na platformie NIZP-PZH

Cel operacyjny 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

Nr umowy: 6/1/.3.1.7/NPZ/2019/1108/734

Tytuł zadania:
Badanie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności w 2017 r. i prowadzenie bazy danych dotyczących izomerów trans w środkach spożywczych w latach 2017 – 2020

Cele zadania:
1. Prowadzenie bazy danych dotyczących izomerów trans w środkach spożywczych jako jednego z najefektywniejszych narzędzi w obszarze:
– łatwego dostępu do informacji z ww. zakresu, a w konsekwencji dokonywania zdrowszych wyborów dotyczących żywności i ogólnej diety,
– monitorowania wielkości spożycia izomerów trans kwasów tłuszczowych
z żywnością w skali kraju,
– oceny ryzyka związanego ze spożyciem grup produktów, w których stwierdzono wysoką zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych,
– oceny współzależności pomiędzy wielkością spożycia izomerów trans kwasów tłuszczowych z dietą a wzrostem ryzyka rozwoju chorób żywieniowo-zależnych,
– formułowania zaleceń żywieniowych dla osób indywidualnych i różnych grup populacyjnych;
2. Wykonywanie oznaczeń zawartości izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz tłuszczu w produktach spożywczych dostępnych na polskim rynku;
3. Aktualizacja, przechowywanie, edycja, rozszerzanie oraz udostępnianie danych dotyczących zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w produktach spożywczych dostępnych na polskim rynku na podstawie aktualnych wyników badań analitycznych oraz wyników z lat poprzednich;

Realizacja zadania:

Cel operacyjny 1: Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywiania społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

Tytuł zadania:
3.1.8 – Przeprowadzenie aktualizacji danych dotyczących składu i wartości odżywczej środków spożywczych dostępnych na rynku i wzorców spożycia, m.in. celem zachęcenia producentów żywności do zmiany składu produktów spożywczych (w tym analiza składu wybranych produktów spożywczych oraz analiza składu wybranych produktów spożywczych na podstawie informacji o wartości odżywczej podawanej na etykietach produktów) w latach 2017 i 2020.
Cele zadania:
Celem realizacji zadania jest wykonanie badań zawartości wybranych składników odżywczych (wody, białka, tłuszczu, kwasów tłuszczowych, węglowodanów, błonnika pokarmowego, cukrów, cholesterolu, wybranych składników mineralnych i witamin) w ok. 30-60 wytypowanych produktach spożywczych znajdujących się na polskim rynku, zwłaszcza takich dla których brakuje informacji w krajowej bazie danych składu i wartości odżywczej żywności i które cieszą się dużą popularnością wśród konsumentów.

Zadania koordynacyjne, ewaluacyjne i badawcze.

Tytuł zadania:
pkt 2: „Analiza wpływu interwencji podejmowanych w ramach NPZ pod kątem problematyki pogłębiania lub ograniczania nierówności społecznych w zdrowiu oraz wspieranie realizatorów zadań w zakresie dostarczania informacji o zalecanym sposobie ich wykonywania, w szczególności pod kątem ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu”
Cele zadania:
Głównym celem realizacji zadania będzie ocena stopnia osiągania celów zdrowotnych Narodowego Programu Zdrowia, w szczególności pod kątem ograniczania nierówności w zdrowiu, w świetle ustalonych w NPZ oczekiwanych kierunków zmian dochodzenia do wartości docelowych tam gdzie były one określone.

Cel Operacyjny 2 programu pn.: Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Nr umowy: 6/2/5/NPZ/FRPH/2019/1094/903

Tytuł zadania:
Realizacja kampanii społecznej upowszechniającej wiedzę na temat szkodliwości narażenia na dym tytoniowy oraz szkodliwości palenia tytoniu, w tym elektronicznych papierosów, w szczególności przez osoby młode, poniżej 18 roku życia.

Cele zadania:
– Poprawa stanu wiedzy na temat chorób odtytoniowych i ich profilaktyki, przede wszystkim wśród osób młodych poniżej 18 roku życia, osiągnięcie celu poprzez ankiety przeprowadzane wśród młodzieży przed i po warsztatach;
– Podniesienie świadomości na temat korzyści (w szczególności dla osób młodych i ich środowisk) wynikających z kształtowania środowisk wolnych od wyrobów tytoniowych i powiązanych (młodzi ludzie, którzy po odbyciu warsztatów zadeklarują chęć rzucenia palenia);
– Zwiększenie zaangażowania mediów jak i środowisk osób młodych w organizację działań na rzecz ograniczenia występowania chorób odtytoniowych (udział przedstawicieli mediów zarówno w konferencjach jak również w warsztatach-praca z młodzieżą i ekspertami merytorycznymi);
– Wzrost świadomości rodzin i opiekunów osób młodych nt. szkodliwości palenia tytoniu (testy wiedzy na konferencjach);
– Wzrost wśród rodzin i opiekunów osób młodych poczucia odpowiedzialności za kształtowanie prawidłowych wzorców u osób młodych w zakresie niepalenia tytoniu i profilaktyki chorób odtytoniowych (opiekunowie, którzy po pikniku, konferencjach zadeklarują zmianę nawyków żywieniowych, wprowadzenie aktywności fizycznej do codziennego harmonogramu);
– Wzrost liczby osób nieletnich podejmujących decyzję o rzuceniu palenia tradycyjnych wyrobów tytoniowych jak i papierosów elektronicznych (deklaracje młodych ludzi);
– Zwiększenie świadomości na temat szkodliwości papierosów elektronicznych (testy wiedzy przed i po warsztatach);
– Zwiększenie zainteresowania własnym stanem zdrowia i pobudzenie świadomości wpływu na stan własnego zdrowia osób młodych(zaangażowanie młodych ludzi w konkurs Szkoła wolna od nikotyny).

Nr umowy: 6/4/2/NPZ/2018/1094/119
Zadanie 1 pkt 2.1. podpunkt 6a
Tytuł zadania:

Potwierdzenie podejrzenia albo rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej – Potwierdzenie prawidłowości określenia serotypów pałeczek Salmonella izolowanych od chorych w Polsce.
Cele zadania:
1) Zweryfikowanie poprawności identyfikacji serotypów odzwierzęcych pałeczek Salmonella, izolowanych od ludzi w kraju i przeprowadzenie analizy przyczyn błędów oraz przygotowanie propozycji działań naprawczych.
2) Umożliwienie oszacowania, opartego o etap weryfikacji badań laboratoryjnych udziału wybranych serotypów w ogólnej liczbie pałeczek Salmonella izolowanych od ludzi, poprzez wykorzystanie zweryfikowanych rozpoznań jako podstawy do obliczeń w modelowaniu epidemiologicznym.
3) Pozwolenie na ocenę jakości danych w nadzorze oraz umożliwienie ewentualnego zweryfikowania oceny wpływu krajowych programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella u drobiu na występowanie tych drobnoustrojów u ludzi, a tym samym ich wpływ na poprawę stanu zdrowia publicznego.
Zadanie 2 pkt 2.1 podpunkt 6b
Tytuł zadania:
Prowadzenie badań przeglądowych oraz nadzoru środowiskowego zakażeń i chorób zakaźnych oraz wywołujących je biologicznych czynników chorobotwórczych; Badania przeglądowe rozpowszechnienia pasożytów jelitowych w grupie dzieci w wieku przedszkolnym w Polsce.
Cele zadania:

1) Wstępna ocena sytuacji epidemiologicznej parazytoz jelitowych wśród dzieci z wybranych województw.
2) Edukacja rozszerzająca wiedzę o parazytozach jelitowych pracowników inspekcji sanitarnej, lekarzy pierwszego kontaktu, rodziców i wychowawców w placówkach oświatowych.
Zadanie 3 pkt 2.1 podpunkt 6c
Tytuł zadania:
Identyfikacja oraz charakterystyka biologicznych czynników chorobotwórczych w zakresie ich cech genotypowych i fenotypowych, w tym ich lekooporność – Charakterystyka szczepów wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV) występujących w Polsce.
Cele zadania:
Identyfikacja i charakterystyka genotypów wirusa zapalenia wątroby typu A krążących w Polsce. Rutynowy nadzór nad zachorowaniami na wzw A oparty jest na zgłoszeniach od lekarzy (ZLK) oraz na zgłoszeniach dodatnich wyników badań z laboratoriów (ZLB) do stacji sanitarno-epidemiologicznych. Dodatkowo przez stacje prowadzony jest wywiad z pacjentem, a w przypadku wystąpienia ogniska prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne. Bardzo istotne jest wsparcie danych z rutynowego nadzoru epidemiologicznego o wyniki genotypowania szczepów HAV identyfikowanych w materiale klinicznym pobranym od chorych w Polsce. Pozwoli to na lepszą ocenę sytuacji epidemiologicznej dotyczącej wzw A oraz określenie źródeł zakażenia przypadków zachorowań w kraju.
Zadanie 4 pkt 2.1 podpunkt 6d
Tytuł zadania:
Profilaktyka. Prowadzenie działań zapobiegawczych, w tym: prowadzenie badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych dla celów nadzoru epidemiologicznego obejmujące badanie niezbędne do potwierdzenia nieobecności biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących choroby zakaźne podlegające eliminacji lub eradykcji.
Cele zadania:
Wykorzenienie poliomyelitis wywołanego dzikimi szczepami wirusa polio, a następnie zachorowań skojarzonych ze szczepami zawartymi w szczepionce i ostatecznie całkowita eliminacja krążących szczepów wirusów polio w środowisku człowieka. Spodziewanym efektem programu eliminacji odry i różyczki ma być eliminacja zachorowań wywoływanych przez te wirusy. Dodatkowym celem formalnym jest realizacja przyjętych zobowiązań kraju wobec organizacji międzynarodowych potwierdzona zarówno przez audity ze strony WHO, jak i potwierdzenie przez WHO kompetencji uczestniczących w badaniach laboratoriów w ramach akredytacji WHO.

Nr umowy: 6/4/3/NPZ/2018/1094/120
Zadanie 1 pkt 2 podpunkt 6a
Tytuł zadania:

Potwierdzenie podejrzenia albo rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej – Rozszerzony panel badań laboratoryjnych w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową, w których nie określono czynnika etiologicznego w ramach rutynowo wykonywanych badań laboratoryjnych w różnych regionach kraju.
Cele zadania:
1) Zmniejszenie liczby (odsetka) ognisk z nieokreślonym czynnikiem etiologicznym poprzez zastosowanie poszerzonego panelu badań laboratoryjnych.
2) Identyfikacja przyczyn niepowodzeń w ustalaniu niektórych patogenów jako czynników etiologicznych ognisk.
3) Opracowanie wstępnych zaleceń (w tym algorytmów postępowania), które będą zwiększały prawdopodobieństwo wykrycia czynnika etiologicznego ogniska.
4) Podniesienie kompetencji pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie prowadzenia dochodzeń w ogniskach chorób szerzących się drogą pokarmową.
Zadanie 4 pkt 3.1.k
Tytuł zadania:
Kompleksowe badania rozpowszechnienia chorób zakaźnych oraz ich czynników ryzyka: „Opracowanie i wykorzystanie narzędzia dotyczącego metod laboratoryjnej weryfikacji rozpoznania chorób zakaźnych dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników medycznych POZ oraz informacji nt. szczepień ochronnych, opartych na monitoringu chorób zakaźnych, którym można zapobiegać drogą szczepień, z uwzględnieniem etapowego wdrażania narzędzia w rozbiciu na poszczególne choroby zakaźne”
Cele zadania:

Rozpowszechnianie informacji i dobrej praktyki wśród lekarzy, pielęgniarek epidemiologicznych oraz innych pracowników medycznych nt. badań laboratoryjnych wymaganych do potwierdzenia przypadków chorób zakaźnych oraz upowszechnianie opartych na monitoringu chorób zakaźnych informacji nt. szczepień ochronnych, w pierwszej kolejności odry i różyczki.
Działanie 4.1 – Materiały do pobrania na stronie internetowej i Facebook Szczepienia.info https://szczepienia.pzh.gov.pl/

Nr umowy: 6/4/4/NPZ/2018/1094/121
Zadanie 1 pkt 3.1 j
Tytuł zadania:

Koordynacja przekazywania krajowych danych epidemiologicznych o zakażeniach i chorobach zakaźnych do Europejskiego Centrum Zapobiegania oraz Kontroli Chorób Zakaźnych oraz innych instytucji i organizacji międzynarodowych, w tym sporządzenie i przekazywanie raportów zawierających m.in indywidualne (zanonimizowane) dane o zachorowaniach na choroby zakaźne zgodnie z definicjami przypadków.
Cele zadania:
1) Dostarczenie danych z rutynowego nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi oraz ogniskami chorób szerzących się droga pokarmową do instytucji międzynarodowych, z zachowaniem odpowiedniego formatu oraz zapewnienie terminowości ich przekazywania i ich wysokiej jakości.
2) Aktywne współuczestniczenie w ustalaniu celów, zakresu oraz sposobów realizacji funkcjonowania nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i ogniskami chorób szerzących się drogą pokarmową w ramach Unii Europejskiej.
Zadanie 2 pkt 3.1 l
Tytuł zadania:
Prowadzenie bez danych dotyczących chemicznych zanieczyszczeń żywności, pozostałości pestycydów, mikrobiologi żywności, dodatków do żywności, bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Cel zadania:
Prowadzenie i weryfikacja zintegrowanych baz danych dotyczących chemicznych i biologicznych czynników ryzyka mających wpływ na bezpieczeństwo żywności i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Zgromadzone w postaci usystematyzowanej informacje będą wykorzystywane w procesie oceny ryzyka dla zdrowia stwarzanego przez te czynniki, oraz posłużą tworzeniu bazy danych dotyczących ocen ryzyka dla produktów niezgodnych z wymaganiami, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Nr umowy: 6/5/3/NPZ/2018/1094/368
Zadanie 1
Tytuł zadania:

Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i promocji bezpieczeństwa.
Cele zadania:
Wzrost poziomu wiedzy u osób w wieku 60+ w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa urazów.
Aktualne materiały zostały już umieszczone na stronie NIZP-PZH w zakładce “Projekty i programy – Programy NPZ”.
Zadanie 2
Tytuł zadania:
Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i współpracy międzynarodowej związanej ze zdrowiem osób starszych: Analiza adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych osób starszych.
Cel zadania:
Ocena adekwatności świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom starszym i analiza efektywności funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w aspekcie potrzeb zdrowotnych tej grupy pacjentów oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących poprawy dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla osób starszych.

Nr umowy: 6/4/5/NPZ/2018/1094/542
Zadanie 1
Tytuł zadania:

Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian.
Cele zadania:
1) Ocena rozpowszechnienia i dynamiki zjawisk zdrowotnych związanych z klimatem, w tym nagłych zdarzeń ekstremalnych. 2) Sformułowanie rekomendacji w tej dziedzinie dla jednostek ochrony zdrowia.
3) Rozpowszechnienie uzyskanej wiedzy za pośrednictwem raportów oraz internetowego systemu prezentacji danych o monitorowanych zjawiskach.

Nr umowy: 6/4/13/NPZ/FRPH/2018/1094/723
Zadanie 1 pkt 3.1 lit l
Tytuł zadania:

Prowadzenie monitoringu, w tym prowadzenie baz danych dotyczących chemicznych zanieczyszczeń żywności, pozostałości pestycydów, mikrobiologii żywności, dodatków do żywności, bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Cele zadania:
Udział Polski w przeglądach wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów w żywności zgodnie z art. 12 Rozp. 396/2005 zlecanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz wydawanie opinii w sprawie udzielania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu na okres 120 dni w sytuacjach nadzwyczajnych.
Opracowanie kompleksowego Raportu opisującego jakość zdrowotną żywności dostępnej na polskim rynku, w aspekcie zagrożenia dla zdrowia konsumentów wynikającego z obecności pozostałości pestycydów, w oparciu o wyniki badań monitoringu i urzędowej kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w roku 2018 oraz wydawanie opinii w sprawie udzielania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin na okres 120 dni w sytuacjach nadzwyczajnych.

Nr umowy: 6/7/11/NPZ/2019/1094/79
Działanie 1
Tytuł zadania:

Poprawa jakości danych dotyczących przyczyn zgonów ludności Polski poprzez działania edukacyjno-promocyjne.
Cele zadania:
Poprawa jakości danych dotyczących przyczyn umieralności ludności Polski. Edukowanie osób zaangażowanych w proces określania przyczyn zgonów (lekarzy) oraz ich kodowania. Rozwój technik teleinformatycznych i komunikacyjnych pozwalających lekarzom na konsultowanie problemów związanych ze stwierdzaniem przyczyny zgonu.
Link do portalu dotyczącego poprawy jakości danych dotyczących umieralności ludności Polski: http://karta-zgonu.pzh.gov.pl/
Działanie 2
Tytuł zadania:
Ocena stanu zdrowia populacji na podstawie ogólnopolskiego zbioru wyników badań laboratoryjnych.
Cele zadania:
Ocena stanu zdrowia populacji polskiej na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Przeprowadzenie analizy z użyciem danych laboratoryjnych pozwoli na osiągnięcie niespotykanego w badaniach rejestrowych poziomu precyzji.
Działanie 3
Tytuł zadania:
Opracowanie i publikacja raportu.
Cele zadania:
Publikacja Raportu o sytuacji zdrowotnej z uwzględnieniem: (a) oceny stanu zdrowia i jego trendów oraz zmian zachodzących w dystrybucji czynników ryzyka jako możliwego efektu działań prowadzonych w ramach celów operacyjnych NPZ, (b) oceny realizacji celu strategicznego NPZ, którym jest „wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu”.

Nr umowy: 6/7/12/2019/1094/919
Tytuł zadania:
Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego
Cele zadania:
Monitoring zadań z zakresu zdrowia publicznego ma na celu wzmocnienie działań z zakresu zdrowia publicznego w Polsce. Wyniki analiz oraz rekomendacje powstałe w wyniku przeprowadzenia monitoringu będą narzędziem wspierającym realizację polityki zdrowia publicznego, której deklarowanym celem jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszanie nierówności w zdrowiu. Monitoring zadań z zakresu zdrowia publicznego ma również na celu pokazanie, że realizacja tych zadań jest niezbędna dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa ludności. Raport z monitoringu zadań zdrowia publicznego, który będzie stanowił produkt niniejszego działania, ma stanowić wytyczne dla realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego. W raporcie zostaną zawarte rekomendacje pozwalające na polepszenie jakości wdrażanych działań zdrowia publicznego. Wyniki analiz ilościowych i jakościowych przedstawione w raporcie będą stanowić wsparcie w projektowaniu i realizacji zadań zdrowia publicznego.

Nr umowy: 6/1/1.2.2/NPZ/2019/1108/732
Tytuł zadania:
1.2.2. prowadzenie ogólnopolskiego centrum edukacji żywieniowej i zdrowego stylu życia
Cele zadania:
Celem zadania jest prowadzenie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, w tym umożliwienie wszystkim dostępu do wiarygodnych i podanych w przystępny sposób, praktycznych informacji na temat żywności, żywienia i zdrowego stylu życia:
1) Upowszechnienie wiedzy dotyczącej żywienia i aktywności fizycznej poprzez rozwój portalu NCEŻ.
2) Prewencja i wspomaganie leczenia nadwagi i otyłości oraz chorób dietozależnych poprzez udostępnienie on-line konsultacji eksperckich i porad dietetycznych i psychodietetycznych indywidualnych oraz porad rodzinnych pacjentom, pracownikom zawodów medycznych, dietetykom klinicznym, pracownikom.
3) Edukacja rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób z chorobami dietozależnymi, w zakresie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej. Promocja treści edukacyjnych i narzędzi NCEŻ.
4) Motywacja szkół do działań z zakresu poprawy żywienia i aktywności fizycznej; zwiększenie wiedzy dzieci w wieku szkolnym z zakresu zasad zdrowego żywienia innych elementów stylu życia.
5) Zwiększenie dostępu do wiedzy i praktyk dietetycznych.
Materiały do pobrania na stronie internetowej i Facebooku https://ncez.pl/

Nr umowy: 6/1/1.4.3/NPZ/2019/1108/733
Tytuł zadania:
 Działania edukacyjne dla przedstawicieli administracji rządowej i przemysłu spożywczego – upowszechnianie wiedzy na temat korzyści zdrowotnych i gospodarczych związanych ze zmniejszeniem zawartości soli, cukru i stosowaniem różnych rodzajów tłuszczów w produktach spożywczych.
Cele zadania:
1) Celem szkolenia pracowników administracji publicznej jest promowanie poprzez edukację w zakresie zasad zdrowego żywienia jako integralnej części zdrowego stylu życia. 2) Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie do pracy na stanowisku Intendenta w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 4) Celem szkolenia będzie przedstawienie wiedzy na temat działań dotyczących obniżenia zawartości tłuszczu, soli i cukru w produktach spożywczych m.in. poprzez reformulację żywności oraz obniżenia spożycia tych składników.

Nr umowy: 6/1/.3.1.7/NPZ/2019/1108/734
Tytuł zadania:
Badanie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności w 2017 r. i prowadzenie bazy danych dotyczących izomerów trans w środkach spożywczych w latach 2017 – 2020
Cele zadania:
1. Prowadzenie bazy danych dotyczących izomerów trans w środkach spożywczych jako jednego z najefektywniejszych narzędzi w obszarze:
– łatwego dostępu do informacji z ww. zakresu, a w konsekwencji dokonywania zdrowszych wyborów dotyczących żywności i ogólnej diety,
– monitorowania wielkości spożycia izomerów trans kwasów tłuszczowych
z żywnością w skali kraju,
– oceny ryzyka związanego ze spożyciem grup produktów, w których stwierdzono wysoką zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych,
– oceny współzależności pomiędzy wielkością spożycia izomerów trans kwasów tłuszczowych z dietą a wzrostem ryzyka rozwoju chorób żywieniowo-zależnych,
– formułowania zaleceń żywieniowych dla osób indywidualnych i różnych grup populacyjnych;
2. Wykonywanie oznaczeń zawartości izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz tłuszczu w produktach spożywczych dostępnych na polskim rynku;
3. Aktualizacja, przechowywanie, edycja, rozszerzanie oraz udostępnianie danych dotyczących zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w produktach spożywczych dostępnych na polskim rynku na podstawie aktualnych wyników badań analitycznych oraz wyników z lat poprzednich;

Wniosek
Tytuł zadania:
3.1.8 – Przeprowadzenie aktualizacji danych dotyczących składu i wartości odżywczej środków spożywczych dostępnych na rynku i wzorców spożycia, m.in. celem zachęcenia producentów żywności do zmiany składu produktów spożywczych (w tym analiza składu wybranych produktów spożywczych oraz analiza składu wybranych produktów spożywczych na podstawie informacji o wartości odżywczej podawanej na etykietach produktów) w latach 2017 i 2020.
Cele zadania:
Celem realizacji zadania jest wykonanie badań zawartości wybranych składników odżywczych (wody, białka, tłuszczu, kwasów tłuszczowych, węglowodanów, błonnika pokarmowego, cukrów, cholesterolu, wybranych składników mineralnych i witamin) w ok. 30-60 wytypowanych produktach spożywczych znajdujących się na polskim rynku, zwłaszcza takich dla których brakuje informacji w krajowej bazie danych składu i wartości odżywczej żywności i które cieszą się dużą popularnością wśród konsumentów.

Wniosek
Tytuł zadania:
pkt 2: „Analiza wpływu interwencji podejmowanych w ramach NPZ pod kątem problematyki pogłębiania lub ograniczania nierówności społecznych w zdrowiu oraz wspieranie realizatorów zadań w zakresie dostarczania informacji o zalecanym sposobie ich wykonywania, w szczególności pod kątem ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu”
Cele zadania:
Głównym celem realizacji zadania będzie ocena stopnia osiągania celów zdrowotnych Narodowego Programu Zdrowia, w szczególności pod kątem ograniczania nierówności w zdrowiu, w świetle ustalonych w NPZ oczekiwanych kierunków zmian dochodzenia do wartości docelowych tam gdzie były one określone.

Nr umowy: 6/2/5/NPZ/FRPH/2019/1094/903
Tytuł zadania:
Realizacja kampanii społecznej upowszechniającej wiedzę na temat szkodliwości narażenia na dym tytoniowy oraz szkodliwości palenia tytoniu, w tym elektronicznych papierosów, w szczególności przez osoby młode, poniżej 18 roku życia.
Cele zadania:
– Poprawa stanu wiedzy na temat chorób odtytoniowych i ich profilaktyki, przede wszystkim wśród osób młodych poniżej 18 roku życia, osiągnięcie celu poprzez ankiety przeprowadzane wśród młodzieży przed i po warsztatach;
– Podniesienie świadomości na temat korzyści (w szczególności dla osób młodych i ich środowisk) wynikających z kształtowania środowisk wolnych od wyrobów tytoniowych i powiązanych (młodzi ludzie, którzy po odbyciu warsztatów zadeklarują chęć rzucenia palenia);
– Zwiększenie zaangażowania mediów jak i środowisk osób młodych w organizację działań na rzecz ograniczenia występowania chorób odtytoniowych (udział przedstawicieli mediów zarówno w konferencjach jak również w warsztatach-praca z młodzieżą i ekspertami merytorycznymi);
– Wzrost świadomości rodzin i opiekunów osób młodych nt. szkodliwości palenia tytoniu (testy wiedzy na konferencjach);
– Wzrost wśród rodzin i opiekunów osób młodych poczucia odpowiedzialności za kształtowanie prawidłowych wzorców u osób młodych w zakresie niepalenia tytoniu i profilaktyki chorób odtytoniowych (opiekunowie, którzy po pikniku, konferencjach zadeklarują zmianę nawyków żywieniowych, wprowadzenie aktywności fizycznej do codziennego harmonogramu);
– Wzrost liczby osób nieletnich podejmujących decyzję o rzuceniu palenia tradycyjnych wyrobów tytoniowych jak i papierosów elektronicznych (deklaracje młodych ludzi);
– Zwiększenie świadomości na temat szkodliwości papierosów elektronicznych (testy wiedzy przed i po warsztatach);
– Zwiększenie zainteresowania własnym stanem zdrowia i pobudzenie świadomości wpływu na stan własnego zdrowia osób młodych(zaangażowanie młodych ludzi w konkurs Szkoła wolna od nikotyny).

Skip to content